UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

556

Madde 1.

GENEL HÜKÜMLER:
Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir.

Amacı;ihtiyaç ve fayda kadar güzellik, estetik ve güç kaygısının da yer aldığı halk el sanatlarımızın, geleneksel şekilde yani usta-çırak ilişkisi ile ayakta kalmasını sağlayan tekniklerin öğretilmesidir.
Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü yaygın eğitim çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

Madde 2.
Faaliyet Alanı: 1. maddede belirtilen amaca uygun olarak;

 1. İhtiyaca göre bir ya da daha fazla değişik halk el sanatları alanında kurslar açar. Kurslar talep edilen branşta Yönetim Kurulu kararı ile açılır. Öğreticiler üye olma şartı aranmaksızın konusunda uzman kişilerden seçilir.
 2. Değişik halk el sanatları dalında eğitim ve konferanslar verilmesini sağlar.
 3. Sosyal İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile Folklor Kurumu elemanları ya da diğer folklorculara kurslarda elde edilen ürünlerle sergi açar, tanıtım yapar.
 4. Folklor Kurumunda yetişen sanatçıları bir araya getirip, sanat dalları ile ilgili ellerindeki ürünlerden yararlanarak münferit ya da karma sergiler açar.
 5. Folklor Kurumu elemanlarını halk el sanatları alanında teşvik eder, bu alanda sosyalleşmelerine katkıda bulunur.
 6. Üyeler ve elemanlar dışında en az iki üyenin referans vereceği kişilerde kurslara öğrenci olarak katılabilir.
 7. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü ile işbirliği yaparak değişik mekânlarda “El Sanatları Work Shop” yapılmasını sağlar.
 8. Her dönem sonu ilgili branşta birer ödev teslim edilir. Kurs bitiminde bu ödevler ve yıllık çalışma temposu öğretici tarafından değerlendirilerek başarılı olan öğrencilere “ Başarı Belgesi “ Öğreticinin gerekli gördüğü hallerde yılsonunda teorik sınavda yapılabilir.

Madde 3.
Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürü; Kurum üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Kurs Müdürü; Yönetim Kurulundan atanma yazısını aldıktan sonra asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul ediyor ise atama tarihinden itibaren 15 gün içinde yıllık ana programını, çalışma programlarını, çalışma kadrosunu ve iç tüzüğün diğer maddelerinin öngördüğü hususları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır. Müdür tarafından sunulan raporu, Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşüp karara bağlar.Rapor onaylanmadığı takdirde müdür gösterilen sebepleri göz önünde tutarak 7 gün içerisinde raporunu yeniler ve tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu bu raporu da yetersiz görürse müdür görevden azledilmiş sayılır.
Kurs Müdürünün görevi bu raporun onayından sonra resmen başlar.
Kurs Müdürünün görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Kurs Müdürünün görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından asaleten ya da vekâleten yeni bir kurs müdürü ataması yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 4.
UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürü yardımcıları ile birlikte, yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, sistemini, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar icra organının karar defterine yazılır.
 2. Kurs Müdürünün kendisi ve müdürlüğü ile ilgili Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Kurs Müdürü; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Kurs müdürü sorumludur.
 4. Kurs Müdürü; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilâve ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Kurs Müdürü; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak, görev alanı net olmayan konularda, sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Kurs Müdürü; yetki ve görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düştüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara bizzat Kurs Müdürü katılır; ancak

önemli bir mazereti olursa vekilini ya da bir yardımcısını görevlendirir. Bu durumda kurs müdürlüğü ile ilgili toplantıda alınan kararlardan vekili-yardımcısı sorumludur.

 1. Göreve gelen Kurs Müdürü, demirbaş ve dokümantasyon envanterini çıkarır ve Yönetim Kuruluna iletir.
 2. Kurs Müdürlüğü; Yönetim Kurulu onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların kullanımı ve müdürlüğe ait olanlarının, üçüncü şahıslara verilebilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 3. Kurs Müdürü; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 4. Kurs Müdürlüğünün çalışmaları esnasında, kurs müdürüne teknik yönden müdahale edilemez; ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel sekreter, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olduğu için kurs müdürünün faaliyetlerini takip edip araştırır.
 5. l) Yapılacak Tüm Faaliyetler:
  1. Aylık rapor,
  2. Her faaliyet için rapor,
  3. Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 6. Kurs Müdürlüğünün yapmayı planladığı her türlü faaliyeti, önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip, onay almak zorundadır. Ayrıca kurs müdürü, faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 7. Kurs Müdürü; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 8. Kurs Müdürü; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 9. Kurs Müdürü; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını da Genel Muhasibe vermek zorundadır.

Madde 5.
UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜNÜN İÇYAPISI
Kurs Müdürü kendisine üyelerden en az 2 en çok 4 sayıda yardımcı ve gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan veya üyeliğe hak kazanmayan Folklor Kurumu mensubu kişilerden en fazla 4 (DÖRT) görevli daha seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Kurs Müdürü; kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Kurs Müdürü, müdür yardımcılarını;

 1. Vekil müdür yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu müdür yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

Kurs Müdürü görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yardımcılar ve görevliler kurs müdürünün kendilerine verdiği görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Görevliler: Müdür, yardımcı ve elemanların dışında konu uzmanıdır.

Madde 6.
Hiçbir yardımcı ve görevli, müdürlük dâhilindeki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz; ancak sorun müdür ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir

Madde 7.
Kursu bitirip diploma alan ve staja başlayan bir eleman için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:
a) Kurstan mezun olan her kursiyerin sertifika alabilmesi için 2 yıl staj yapması gerekir.
b) Bu stajın birinci yılını kurs müdürlüğü gözetiminde yapar,
c) İkinci yıl stajını da Geleneksel ve El Sanatları Grup Başkanlığı bünyesinde yapar.
d) Geleneksel ve El Sanatları Grup Başkanlığı staj bitimi sonunda başarılı olan elemanlara sertifikalarının verilmesi ve üyeliklerinin yapılması için Yönetim Kuruluna başvurur.

Madde 8.
Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü ile Yönetim Kurulunun ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak kurs müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırmak, küçük sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve Yönetim Kurulunun çalışma zamanını daha iyi kullanabilmesine olanak vermek amacı ile Yönetim Kurulu gerek görürse bir üyesini kurs müdürlüğünden sorumlu olarak görevlendirebilir. Bunu yapmaz ise sorumluluk ve yetki genel sekreterindir.

Madde 9
UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZIŞMA ESASLARI

 1. Kurs Müdürlüğü; Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Kurs Müdürlüğü; yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Kurs Müdürlüğü yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler kurs müdürlüğünce tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Kurs Müdürlüğü yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla, ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Kurs Müdürlüğü yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirir.

Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk kurs müdürüne aittir.

Madde 10.
Müdürlük kendi bünyelerinde;

 1. a) Demirbaş defteri
 2. b) Gelir – Gider defteri
 3. c) Gelen – Giden evrak defteri
 4. d) Karar defteri ve bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdür.

Madde 11.
Uygulamalı Halk El Sanatları Müdürü çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 12.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Uygulamalı Halk El Sanatları Müdürlüğü İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım.
İnci GÜLDEZ
TFK Uygulamalı Halk El Sanatları Müdürü