HALK TİYATROSU KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

481

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER:
Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik kurslardandır.

Amacı: Halk Tiyatrosu Grubuna eleman yetiştirmek, Kurumlu olmanın bilincine ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında Yönetim Kurulunun kararı ile açılırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen, gerekse uygulamalarda okul statüsünde çalışırlar.

Kurs çalışmaları kurs müdürü ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Madde 2.
Halk Tiyatrosu Kurs Müdürü en az iki yıllık Folklor Kurumu üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Yönetim Kurulundan atanma yazısını aldıktan sonra asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul ediyor ise atama tarihinden itibaren 15 gün içinde yıllık ana programını, çalışma programlarını, çalışma kadrosunu ve yönetmeliğin diğer maddelerinin öngördüğü hususları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır. Müdür tarafından sunulan raporu, Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşüp karara bağlar.
Rapor onaylanmadığı takdirde müdür gösterilen sebepleri göz önünde tutarak 7 gün içerisinde raporunu yeniler ve tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu bu raporu da yetersiz görürse müdür görevden azledilmiş sayılır.
Müdürün görevi bu raporun onayından sonra resmen başlar.
Müdürün görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Müdürün görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından asaleten ya da vekâleten yeni bir müdür ataması yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Görev Bitimi:

 1. Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınması halinde,
 2. Dönem bittiğinde,
 3. Yönetim kurulu değiştiği zaman müdürlük görevi sona erer.

Aynı müdür birden fazla dönem atanabilir.

Madde 3.
Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğünün, Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Kurs Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğünden sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 4.
HALK TİYATROSU KURS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Halk Tiyatrosu Kurs Müdürü; yardımcıları ile birlikte, yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, sistemini, gün ve saatlerini kendisi kararlaştır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar icra organının karar defterine yazılır.
 2. Müdürün kendisi ve müdürlüğü ile ilgili Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Müdür; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından müdür sorumludur.
 4. Müdür; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilâve ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Müdür; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak, görev alanı net olmayan konularda, sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Müdür; yetki ve görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düştüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara bizzat müdür katılır. Ancak önemli bir mazereti varsa bir yardımcısını görevlendirir. Bu durumda müdürlükle ilgili toplantıda alınan kararlardan yardımcısı sorumludur.
 8. Göreve gelen Müdür, demirbaş ve dokümantasyon envanterini çıkarır ve Yönetim Kuruluna iletir.
 9. Müdürlük; Yönetim Kurulu onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların kullanımı ve müdürlüğe ait olanlarının, üçüncü şahıslara verilebilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 10. Müdür; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 11. Müdürlüğün çalışmaları esnasında, müdüre teknik yönden müdahale edilemez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel sekreter, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olduğu için müdürün faaliyetlerini takip edip araştırır.
 12. Kursiyerlerin folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak amacıyla; Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü periyodik çalışma programları dışındaki her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 13. Müdür; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Her türlü harcama için Yönetim Kurulunun onayını alması gerekmektedir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 14. Müdürlüğün yapmayı planladığı her türlü faaliyeti, önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip, onay alması gerekmektedir. Ayrıca müdür, faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 15. Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğünce ücretli ya da davetiyeli yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiyeleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
 16. Halk Tiyatrosu Kurs Müdürü; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 17. Yapılacak Tüm Faaliyetler:
 • Aylık rapor,
 • Her faaliyet için rapor,
 • Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 1. Müdür; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını da Genel Muhasibe vermek zorundadır.

Madde 5.
Müdür, Müdür Yardımcısı, Danışman, Öğretici, Yardımcı Öğretici ve Stajyer Öğretici kadrosunu ana raporla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunmak zorundadır.

Madde 6.
Müdür Yardımcıları; Folklor Kurumu üyeleri arasından Kurs Müdürü tarafından seçilir, Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.
Görevi:

 1. Öğrenci sınıf yoklamaları ve devam takibi,
 2. Ders notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama ve arşivleme,

Bunlara paralel günlük işler ile müdürün kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç, müdürün bilgisi ve onayı dışında, ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki öğrencilere müdahale edemezler.

Derslere mazeretsiz devam etmeyen, ya da geç kalan yardımcıları için Kurs Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edebilir.

Ders Notları: Ders anında ve sınavlarda öğreticiler ya da jüri tarafından verilen notlar asıl kayıtlara geçirilir. Öğreticilerden ders sonunda imzalı olarak alınan not kâğıtları düzenli olarak dosyalanacaktır. Dönem bittiğinde bu dosyanın bir örneği arşiv müdürlüğüne teslim edilecektir.

Disiplin İşleri: Bu görevle yükümlü yardımcılar, kursiyerlerin okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları gibi ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler.

Madde 7.
Danışman: Çalışmalar da veya gösterilerde bilgi birikiminden faydalanılacak,Folklor Kurumu üyesi olan ya da dışarıdan konu uzmanı, saygın kişi, kurum ya da kuruluşlardır. Kurs Müdürü tarafından önerilir, Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.

Madde 8.
Görevliler: Folklor Kurumu üyesi ya da dışarıdan sürekli olmayan belirli görevler için Kurs Müdürü tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

Görev süresi kendisinden istenilen görev sona erinceye kadardır.

Madde 9.
Öğreticiler: Kurs Müdürü, yıllık programları çerçevesinde kurs dönemi süresince eğitimi yapılan derslerin öğreticileridir,

 1. Daha önceden öğreticilik statüsüne sahip Kurum üyeleri içinden Kurs Müdürü tarafından seçilir. Kurs Müdürü ve Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.
 2. Görev süresi dönem sonuna kadardır.
 3. Öğreticiler kurs dönemi içerisinde kursiyerlere verecekleri uygulamalı eğitim yanında branşları ile ilgili teorik bilgileri de vermekle yükümlüdürler. Teorik programlarını, Kurs Müdürlüğünün belirlediği tarihte, konuları ile birlikte yazılı olarak Kurs Müdürlüğüne teslim ederler.
 4. Öğreticiler derslerdeki disiplin, verim ve uygulama da tek sorumludur. Ders anında teknik yönden müdahale edilemez.
 5. Kurs Müdürünün öğreticilerle yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar

doğrultusunda dersleri yürütürler.

 1. Öğreticiler; kursiyerler hakkında Kurs Müdürlüğünden ödül veya ceza talep

edebilir, dersin huzurunu bozan öğrenciyi dersten çıkarabilir.

 1. Derse gelemeyecek olan öğretici durumunu en az 3 gün evvel Kurs Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 2. Öğreticiler, Kurs Müdürlüğüne karşı sorumludurlar.

 

Madde 10.
Yardımcı Öğretici: Yardımcı Öğretici, öğretici tarafından seçilir. Kurs Müdürü ve Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.

 1. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda Yardımcı Öğretici tam yetkilidir.
 2. Kursiyerler hakkında not verebilir, değerlendirme yapabilir.
 3. Yardımcı öğreticiler; kurs çalışmalarına devam etmek ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda yardımcı öğretici, öğreticinin bilgisi dâhilinde çalışmayı yürütür. Aday fazlalığında öğreticinin tercihi kabul edilir. Son karar Kurs Müdürünündür.

Madde 11.
Hiçbir öğretici müdürlük dâhilindeki sorunlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun müdür ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.
Hiçbir yardımcı öğretici müdürlük dâhilindeki sorunlar ile ilgili olarak müdür ile doğrudan ilişki kuramaz. Problemlerini öğretici ile çözmek zorundadır. Ancak sorun öğretici ile ilgili ise Kurs Müdürüne başvurabilir.

Madde 12.
Öğreticiler, mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, Ana Tüzük, İç Tüzük, Kurs Müdürlüğü ilkeleri ve çalışma saatlerine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik ve bildikleri çalışma programına uymamaları gibi durumlarda Kurs Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 13.
Konferans veren öğreticiler ve teorik ders öğreticileri en az 5 sınav sorusunu Kurs Müdürlüğüne vermek zorundadır.

Madde 14.
Mücbir sebepler dışında Halk Tiyatrosu Kursu her yıl Ekim ayının ilk Pazar günü açılır, en geç Haziran ayının ikinci Pazar günü kapanır. Yönetim Kurulunun aksi bir kararı olmadıkça çalışmalar Pazar günleri yapılır.
Şubat ayında 2 haftalık sömestri tatili yapılır.
Kurs müdürü Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve olur almak kaydı ile yukarıdaki çalışma tarihlerinde değişiklik yapabilir. Çalışma saatleri ve düzeni Kurs Müdürü tarafından Yönetim Kurulunun onayı alınarak hazırlanır.

Madde 15.
Ders Programı:

Kursun ders programı 2 ana bölümden oluşur;

 1. Branş Dersleri: Her dönem mutlaka Kurs Müdürlüğü programında olmalıdır. Her hafta periyodik derslerdendir. Öğretici, Yardımcı Öğretici ile birlikte derse girmek zorundadır.
 2. Teorik Dersler: Dersler, kursiyerlere halk tiyatrosu konularının dışında, folklorun diğer konularının da öğretilmesini hedefler.

Bunlar;

 • Folklor Kurumu,
 • Halk Bilimi,
 • Derleme Araştırma olmak üzere 3 ana dersten oluşur.
 • Bu derslere tüm kursiyerler katılmak zorundadır.
 • Gerekli görüldüğü hallerde önceden isimleri Yönetim Kuruluna sunulan, ya da bilgi ve saygınlığından şüphe edilmeyen kişi, kurum ya da kuruluşlara bu ders bünyesinde öğretici denetiminde yer verilebilir. Bu derslerin sorumlusu öğreticidir.
 • Ders dışı eğitim çalışmaları ve sonuçları Kurs Müdürünün isteği, öğreticinin onayı ve Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde olur.
 • Ders süresi en az 8 haftadır.
 • Teorik dersler sonucunda öğretici hazırlayacağı bir ya da birkaç ödevi kursiyerlere verir, sonucu not olarak Kurs Müdürlüğüne bildirir. Ödevler tek ya da grup halinde yapılabilir.

Madde 16.
Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğünün her yılki kayıt kampanyası ve kayıt süresi kursun açılış tarihinden en az bir ay önce başlar, açılıştan bir gün önce biter. Açılıştan sonra kayıt yapılamaz. Ancak gerek görülürse Yönetim Kurulu kararı ile en fazla on beş gün uzatılabilir. Kayıt başlama ve bitiş tarihleri Kurs Müdürünün ana programında mutlaka belirtilmelidir.

Madde 17.
Kurs adayları Kurumdan alacakları kayıt formunu doldurup, 2 resim ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği kayıt ücretini ödemekle ön kayıt yaptırırlar.

Madde 18. Ön kayıt için başvuran kişiler;

 1. En az ortaokul mezunu olmak,
 2. 16 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,
 3. Bedenen sağlıklı ve sıhhatli olmak,
 4. Sabıkası olmamak, kaydı ile aday kursiyerliğe kabul edilirler.

Madde 19.
Dört haftalık bir deneme çalışmasına tabi tutulan aday kursiyerlerin, davranış biçimleri de göz önünde tutularak, deneme süresi olan dört haftalık çalışmadan sonra her hafta aldıkları ders notları ortalaması hesaplanır. Bu ortalama 5’in altında olanlar elenir ve kursla ilişkileri kesilir. Eleme sonuçları en geç beş gün içinde Genel Merkezde ilân edilir.

Madde 20.

Eleme sınavını kazanan kursiyerler ara verilmeden çalışmalarına devam ederken, eleme tarihinden itibaren bir ay içinde asıl kayıt için gerekli belgelerini tamamlamak zorundadırlar. Verilen sürede şartları yerine getirmeyen kursiyerlerin kayıtları silinir.
Asıl kayıt için kursiyerin Kurs Müdürlüğüne bir ay içinde teslim etmeye mecbur olduğu belgeler;

 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İkametgâh belgesi,
 • Fotoğraf ( Kurs Müdürlüğünün tespit edeceği sayıda ),
 • Öğrenim belgesi,
 • 18 yaşından küçükler için veli ya da vasi izin belgesi,
 • Sağlık raporu ( Kurs Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde ),
 • Sabıka kaydı.

Asıl kayıt yaptıran kursiyerler Yönetim Kurulunun tespit edeceği aylık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Ancak zaruret karşısında; Kurs Müdürünün teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile isteyen kursiyer aidat ödemekten muaf tutulabilir. Ayrıca öğrenciler kurs müdürlüğü tarafından kendilerine verilen resimli kimlik kartını yanlarında bulundurmak ve çalışma salonlarında sürekli yakalarına takmak zorundadırlar.

Madde 21.

Kursiyerlerin folklora ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak için, kurs programında belirlenen ders saatlerinin dışında gerekli toplumsal ve sosyal çalışmalar, Kurs Müdürlüğü tarafından Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğünün denetiminde yapılır. Bu etkinliklerin amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Madde 22.     

Kursiyerler; Kurs süresince bütün çalışma ve derslere girmek zorundadırlar. Mazeretsiz arka arkaya üç, aralıklı olarak beş çalışmaya gelmeyen kursiyerin kaydı silinir. Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Kurs Müdürlüğüne yazılı mazeret dilekçesi vermeleri gerekir.

İlk derse katıldığı halde sonraki derslere Kurs Müdürlüğünün izni olmaksızın katılmayan kursiyer o gün yok sayılır. İlk derse geç kalan kursiyer ikinci derse müdürün izni ile girebilir. İki ders geç kalanlar bir gün yok sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler Kurs Müdürlüğü tarafından uyarılırlar. Aynı uygulamaya devam ederler ise kayıtları silinir.

Zil çaldıktan sonra öğretici derse girmiş ise veya yoklama tamamlanmış ise kursiyer derse giremez. Kurs disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, çalışma kıyafetine, temizlik ve tıraşına önem vermeyen, içkili olarak gelen, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan, aidatlarını ödemeyen kursiyerlere, Kurs Müdürlüğünce, ihtar, kınama ve kurstan uzaklaştırma gibi cezalar verilir.
Kursiyerin devamsızlık mazereti uygun görüldüğünde veya hastalık hali rapor ile belgelendirildiğinde çalışmalara devamına Kurs Müdürü karar verir. Kurs giriş formunu dolduran her kursiyer Ana Tüzük ve İç Tüzük disiplin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Madde 23.
Bir sene kursa devam eden ve başarılı olamayan kursiyer ikinci defa aynı branştaki kursa kayıt yaptıramaz.

Madde 24.
Bir kursiyerin kursu bitirip diploma alabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir:

 1. Devamı tamamlamış olması,
 2. Teorik ders için hazırladığı ödevden geçer not alması,
 3. Yazılı sınavlardan geçer not alması;

Yıl içinde görülen teorik dersler ile ilgili olarak Ocak ve Nisan aylarında iki yazılı sınav yapılır. İki sınav ortalaması geçerli ( 5>10 ) olmayan kursiyerler için Kurs Müdürlüğü, Yönetim Kurulunun onayını almak koşulu ile bir kurtarma sınavı yapabilir. Bu sınavdan da geçerli not (5>10 ) alamayan kursiyer pratik sınava katılamaz.

 1. Sene sonu pratik sınavından geçer not alması;        Kursiyerin eğitim dönemi sonucu öğrendiklerini jüri karşısında sunarak, jüriden alacağı notun geçerli olması ( 5>10 ) gerekmektedir.
 2. Sene içi not ortalaması;

Bütün eğitim dönemi boyunca uygulamalı derslerden alacağı notların ortalaması olarak hesaplanır.

Diploma notu:                                                                                                                       ●   Ödev-1 ağırlıklı olarak,
●   Yazılı-1 ağırlıklı olarak,
●   Pratik Sınav -1 ağırlıklı olarak,
●   Sene içi not ortalaması-2 ağırlıklı olarak toplanan notların 5’e bölünmesi ile elde edilir. 10 üzerinden en az 5 alamayanlar mezun olamazlar.

Diploma derecesi:
5 – 6    Orta
7 – 8    İyi
9 – 10  Pekiyi’ dir.

Madde 25.
Ödüller:

 1. Kurs birincilerine, Kurs Müdürlüğü tarafından ödül verilir. Ödül seçimi Kurs Müdürlüğüne aittir.
 2. Yazılı sınavlardan sorularının saptanması ve değerlendirilmesi Kurs Müdürlüğünce yapılır. Bu sınav soruları teorik ders hocalarının verdiği sorulardan faydalanılarak hazırlanır. Her derse özgü soruları kapsar. Sınav gerekli görülürse test şeklinde de yapılabilir.
 3. Sene sonu pratik sınav jürisi; uygulamalı ders öğreticileri, Kurs Müdürü, aynı branşın grup başkanı, Kuruma emeği geçmiş üyeler, Yönetim Kurulunu temsilen Genel Sekreter ya da onun görevlendireceği bir kişi ile oluşur. Bu liste Kurs Müdürü tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 4. Sınav tarihleri Kurs Müdürlüğü tarafından tespit edilerek 15 gün önceden kursiyerlere duyurulur. Sınavın herhangi bir nedenle iptali halinde erteleme tarihi, iptal kararı ile birlikte duyurulur.

Belirtilen gün ve saatte mücbir bir sebep dışında sınava katılmayan kursiyerler hiçbir hak iddia edemez.

Madde 26.
MÜDÜRLÜĞÜN YAZIŞMA ESASLARI

 1. Müdürlük, Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Müdürlük, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Müdürlük yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler müdürlükçe tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Müdürlük yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Müdürlük yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.

 

Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk müdüre aittir.

Madde 27.
Müdürlük kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri
 2. Gelir – Gider defteri
 3. Gelen – Giden evrak defteri
 4. Karar defteri ve kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler

Madde 28.
Halk Tiyatrosu Kurs Müdürü çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 29.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

Bu iç tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020 / 84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye, Kemal ŞULEKOLU
Üye, Şevki AKSOY
Üye, Selma ÇOPUR
Üye, Birol ÖLMEZ
Üye, Filiz REÇBER
Üye, Deniz SARIÇAYIR

Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım

TFK Halk Tiyatrosu Kurs Müdürü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!