NOSTALJİ BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

775

Madde 1
GENEL HÜKÜMLER

Nostalji Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince faaliyet gösteren Halk Oyunları Grup Başkanlığına bağlı, kendi mecrasında bağımsız olarak çalışan bir alt birimdir.

Amacı;
Derneğimize geçmişte hizmet etmiş üyelerimizden oluşan, Folklor Kurumunun bizlere kazandırdığı halk bilimi sevgisini ve uygulamalarını yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını pekiştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Nostalji Başkanlığı; genç nesillere örnek olmak, duygu ve düşüncelerimizi aktarabilmek, geçmişte derneğimizde oynanmış yöre oyunlarını otantik şekliyle oynamak, yaşatmak, öğretmek amacıyla Ana Tüzüğümüzde belirtilen amaç doğrultusunda çalışmaktadır.
Ayrıca; halk oyunları, halk müziği ve ritim dallarında da çalışmalar yapar.

Madde 2                                                                                                      Nostalji Başkanı; Nostalji çalışmalarına fiili olarak katılan elemanlar tarafından kendi içinden seçilir ve Genel Sekreterin teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
Atama kararı kendisine tebliğ edildiği anda asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul etmesi halinde atama tarihinden itibaren 15 gün içinde;

 1. Yıllık ana programını,
 2. Çalışma programını,
 3. Alt yapısını içeren “Faaliyet Raporu ”nu Yönetim Kuruluna sunar.

Nostalji Başkanlığı iç tüzüğünün öngördüğü hususları kapsayacak şekilde sunulan faaliyet raporu, Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu bu faaliyet raporunu onaylamaz ve yetersiz görürse, yeni faaliyet raporunun hazırlanması için 1 hafta daha süre verir. Bu faaliyet raporu da onaylanmaz ise atama iptal edilir.
Nostalji Başkanının görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Nostalji Başkanının görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, yeni başkan seçilinceye ve yenisi yönetim kurulu tarafından onaylanıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 3
Nostalji Başkanlığının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Nostalji Başkanlığının çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Nostalji Başkanlığından sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 4
NOSTALJİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Nostalji Başkanı, yardımcıları ile birlikte yürüteceği çalışma programını ve periyotlarını, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar, Başkanlığın karar defterine yazılır.
 2. Nostalji Başkanının kendisi ve Başkanlığı ile ilgili herhangi bir Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Nostalji Başkanı; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayı ile geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Başkan sorumludur.
 4. Nostalji Başkanı; yardımcıları veya görevli kadrosunda yapacağı ilave ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Nostalji Başkanı; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak görev alanı net olmayan konularda sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düşüldüğünde, yapılacak etkinliğin çalışmasına başlamadan önce Yönetim Kurumuna başvurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Nostalji Başkanı göreve geldiğinde, demirbaş ve dokümantasyon envanterini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.
 8. Nostalji Başkanı; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 9. Nostalji Başkanı; Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Grup Başkanı, gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşlardan, kullanımı Nostalji Başkanına ait olanların üçüncü şahıslara verilebilmesi Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Gerektiği hallerde bazı yörelerin müzisyenlerinin ücretlerini kendi içindeki topladığı yardımlarla karşılayabilir.
 10. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara doğrudan Nostalji Başkanı katılır. Ancak önemli bir mazereti olursa bir yardımcısını görevlendirir.
 11. Nostalji Başkanlığının çalışmaları esnasında teknik yönden müdahale edilmez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel Sekreter, Nostalji Başkanlığının faaliyetlerini takip edip araştırabilir.
 12. Nostalji Başkanı, yapmayı planladığı her türlü faaliyeti önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip onay alması gerekir. Ayrıca faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 13. Elemanların folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak amacıyla; Başkanlığın periyodik çalışma programları dışındaki her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 14. Nostalji Başkanı; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Başkanlığın her türlü harcaması için Yönetim Kurulundan onay alınması gerekir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 15. Nostalji Başkanlığınca düzenlenen ücretli ya da davetiyeli, yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiye veya biletleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı/organları kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
 16. Nostalji Başkanı üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 17. Yapılacak Tüm Faaliyetler;
 18. Aylık rapor,
 19. Her faaliyet için rapor,
 20. Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 21. Nostalji Başkanı her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını Genel Muhasibe vermek zorundadır.
 22. Yönetim Kurulunun talebi halinde Nostalji Başkanı ek raporlar verebilir.
 23. Kurum bünyesinde yer almayan yeni bir yöre ile ilgili çalışmaların başlaması için yöre tespiti ve öğretici seçimi Nostalji Başkanı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Karar Yönetim Kurulunundur.

Madde 5.
NOSTALJİ BAŞKANLIĞININ İÇYAPISI

Nostalji Başkanı çalışmasını sürdürebilmek için kendisine Nostalji elemanları arasından en az 2, en fazla 4 yardımcı seçer. Gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan Nostalji oyuncularından en fazla 4 görevli daha seçebilir. Oluşturulan kadro, Yönetim Kurulunun onama kararı ile kesinlik kazanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Yardımcılar kendilerine verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.
Nostalji Başkanlığı; başkan yardımcılarını;

 1. Vekil başkan yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu başkan yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

Nostalji Başkanı, kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Nostalji Başkanı, görevden almak istediği yardımcısı ile ilgili kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Hiçbir yardımcı, icra organı dâhilinde ki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun Nostalji Başkanı ile ilgiliyse Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 6.
Nostalji çalışmaları, Başkan ve yardımcıları tarafından yürütülür. Nostalji Başkanı, öğretici ve yardımcı öğretici kadrosunu, ana raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.

Madde 7.
Öğretici seçimi; Nostalji Başkanına, yardımcı öğretici seçimi, öğreticiye aittir. Son karar Yönetim Kurulunundur. Yardımcı öğreticiler üyeler arasından seçilir.

Madde 8
Yardımcılar;

 1. Eleman salon yoklamaları ve devam takibi,
 2. Gösteri notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama, arşivleme ve bunlara paralel günlük işler ile başkanın kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç Nostalji Başkanının onayı ve bilgisi dışında ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki elemanlara müdahale edemezler.

Madde 9.

 1. Nostalji elemanları, geçmiş yıllarda derneğin kurslarından mezun olmuş ve derneğe hizmet etmiş kişilerden oluşur.
 2. Öğreticilerin talebi ve Nostalji Başkanının uygun görmesi halinde daha önce başka kurum veya kuruluşlarda halk oyunları, halk müziği veya ritim konusunda faaliyet göstermiş uzman veya elemanlar misafir eleman statüsünde çalışmalara alınabilir. Bu konumda olanlar için Yönetim Kurulundan onay alınır.

Madde 10.
Disiplin İşleri:
Nostalji Başkanlığında disiplin Grup başkanı ve yardımcılarınca sağlanır. Bu görevle yükümlü yardımcılar, elemanların okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları, ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler. Her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerine ve çalışmalara giremez.
Cezai hükümler konusunda Nostalji Başkanlığının ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri geçerlidir.

Madde 11.
Öğreticiler;

 1. Nostalji Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.
 2. Öğreticiler; Nostalji Başkanının yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar doğrultusunda dersleri yürütürler.
 3. Derse gelemeyecek olan öğretici durumunu en az üç gün evvel Nostalji Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 4. Öğreticiler; yardımcılarından sorumludurlar.
 5. Öğreticiler; Nostalji Başkanına karşı sorumludurlar.
 6. Öğreticiler; Nostalji oyun çalışmalarına mutlaka katılmak zorundadırlar.
 7. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, Ana Tüzük, İç Tüzük ve Nostalji Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Nostalji Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 12
Nostalji çalışmaları 3’er aylık 4 dönem halinde yürütülür. Çalışmalar Cumartesi günleri yapılır. Başkan Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve olur almak kaydı ile ek çalışmalar koyabilir.

Madde 13
Yeni dönem de çalışmalara katılabilmek için Nostalji Başkanlığına bilgi vermek zorundadırlar. Son karar Nostalji Başkanınındır.
Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Nostalji Başkanlığına bilgi vermeleri gerekir.
Grup çalışma disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan elemanlara Nostalji Başkanlığınca sözlü olarak ihtar cezası verilebilir.

Madde 14
Çalışmalara katılan her eleman için Nostalji Başkanlığı tarafından bir sicil fişi tutulur. Elemanların disiplin, devam ve teknik durumları bu fişlere işlenir.

Madde 15
Nostalji Başkanlığı; çalışma programı, iptal duyuruları, gösteri ve seyahat kadroları ilânı vb. dışında hiçbir bülten, anket, davetiye, gazete, broşür vb. süreli ya da süresiz yayın yapamazlar. Kurumun tüm basım ve yayım işleri Basın Yayın Müdürlüğüne aittir. Nostalji Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra istekler ilgili müdürlüğe iletilir.

Madde 16
Nostalji çalışma elemanlarının ders içi sorunları ders öğreticisi tarafından, Kurum içi sorunları ise Nostalji Başkanı tarafından çözümlenir.
Hiç bir eleman Nostalji Başkanlığı ile ilgili sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Sorun Nostalji Başkanı veya kadro ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 17
Gösterilere çıkacak kadroyu yapma yetkisi Nostalji Başkanınındır. Yalnız Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler ile festivallerin kadrosu Nostalji Başkanın da katılacağı Yönetim Kurulu toplantısında hazırlanır. Mevcut kadro arasından Nostalji Başkanı bilgilendirme yapar, bu bilgilendirme ışığında Yönetim Kurulu onaylar.

Madde 18
Önemine göre gerekli görülen gösterilere Yönetim Kurulu bir kafile başkanı atar. Kafile başkanı idari ve mali işlerden sorumlu ve yetkilidir. Teknik hususlara karışmaz. Nostalji Başkanı ya da onun görevlendirdiği bir yardımcısı gösterinin teknik sorumlusudur.

Madde 19
NOSTALJİ BAŞKANLIĞININ YAZIŞMA ESASLARI

 1. Nostalji Başkanlığı; Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Nostalji Başkanlığı; yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Nostalji Başkanlığı yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler müdürlükçe tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Nostalji Başkanlığı; yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Nostalji Başkanlığı; yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.
 7. Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk Nostalji Başkanına aittir.

Madde 20.
Nostalji Başkanlığı kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri
 2. Gelir – Gider defteri
 3. Gelen – Giden evrak defteri
 4. Karar defteri tutar.

Ayrıca kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler.

Madde 21.
Nostalji Başkanı; çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 22.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Nostalji Başkanlığı İç Tüzüğünü  İmza Karşılığı Elden Aldım.
Taşkın GÖZMEN
TFK Nostalji Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!