Hakkımızda

Folklor Kurumu ağırlıklı olarak yaygın eğitim yapan dernek statüsünde bir kuruluştur. 12 Aralık 1964 yılında “Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği” olarak kurulmuştur. 16.05.1966 da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına bağlı “Milli Folklor Enstitüsü” kurulduktan sonra tüzük tadilatı yapılarak, Ankara’daki Milli Folklor Enstitüsüne paralel şekilde “Türk Folklor Kurumu” olarak İstanbul’da çalışmalarına devam etmiştir.

Türk Folklor Kurumu” 1630 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 22.11.1972 tarihinde değiştirilerek 02.12.1972 tarihinde yürürlüğe girmesi neticesinde, bu kanunun 53. maddesi hükmüne dayanarak 20.05.1973 de Olağanüstü Genel Kurul yaparak yeniden tüzük tadilatına gitmiştir. Tüzük Tadil Kongresinde kanunun 53. maddesi hükmüne dayanarak “FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ” adını almıştır.

Folklor Kurumu kurulduğu tarihten itibaren en geniş örgütlenme biçimiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda çok sayıda kişiye hitap etmektedir. Her yaş grubundan katılımcılarını, katılım alanlarına göre yönlendirmekte, yetiştirmektedir.
Sosyal sorumluluk projeleri” üretmekte, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır.

Folklor Kurumu’nun yaptığı yaygın eğitim çoğu zaman örgün eğitim sisteminin yarattığı boşluğu doldurmakta, eksiklikleri gidermektedir. Çoğu zaman örgün eğitimle bütünleşmeyi sağlamaktadır.

Folklor Kurumu Derneği’nin Amacı:

  1. Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini korumak, Atatürk ilke ve ideallerinin sonsuza dek yaşayabilmesi için fikir ve hizmetler üretmek,
  2. Türk ve dünya folkloru üzerine araştırma, derleme yapmak, bilimsel yayınlar yayımlamak,
  3. Turizme katkıda bulunmak üzere yurt içinde ve yurtdışında tanıtma çalışmaları yapmak,
  4. İcra grupları oluşturarak Türk folklorunu genç kuşaklara öğretmek, gençler arasında sevgi ve dostluğu geliştirmek, sosyal konulardaki yaratıcılıklarını özendirerek hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmek,
  5. Türk kültür ve sanatının gelişmesine yardımcı olmak amacı ile kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  6. Folklorun her dalında araştırmayı mümkün olduğu kadar geriye götürerek, günümüzde yaşayan folklor ürünlerinin [Sözlü geleneklere dayanan: 1-Mitler, efsaneler, masallar, destanlar, hikâyeler, deyimler, lakaplar, deyişler, nefesler, semahlar, ağıtlar, ninniler, türküler, dualar-beddualar, tekerlemeler vb. 2- Gösteri sanatlarından: Âşık icra ve fasılları, karagöz, meddah, ortaoyunu, gölge oyunu, kukla-kuklacılık, köy seyirlik oyun­ları gibi tiyatro örnekleri, halk müziği ve halk oyunları icraları vb. 3- Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve festivaller: Doğum, sünnet, evlenme, askere uğurlama, ölüm, doğa ve doğaüstü inançlar, büyü-büyücülük, nazar, falcılık, bakıcılık, adak ve kurban gibi gelenek ve görenekleri; düğün, şölen, bayram, yıl dönümü gibi her türlü geleneksel toplanma biçimleri ve bunlara da­yalı geleneksel uygulamalar, inançlar vb. 4- Halkın geleneksel kültü­rel yapı içinde oluşturduğu: Halk ekonomisi, halk hukuku, halk hekimliği, halk baytarlığı, halk meteorolojisi vb. 5- El sanatları geleneği; usta çırak ilişkisi içinde öğrenilen: Dokumacılık, bakırcılık, kalaycılık, demircilik, semercilik, nalbantlık, süpürgecilik, saraçlık, keçecilik, çarıkçılık, köşkerlik, çömlekçilik, kaşıkçılık, bastonculuk, yorgancılık, sepetçilik gibi geleneksel meslekler.] derlenmesi, arşivlenmesi ve her türlü iletişim araçları ile yayımlanması, sergilenmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını sağlamak,
  7. Folklorun her dalında otantik uygulamalar yanında çağdaş uygulamalara da yer verip, bu konuda araştırma ve çalışma yaparak ilgili kuruluş ve kişilerle iş birliği yapmak,
  8. UNESCO Genel Kurulu’nda 17 Ekim 2003 tarihinde imzalanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ndeki tüm şartların uygulanmasında öncülük etmek,
  9. “Sosyal sorumluluk projeleri” üretmek, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktır.

 

Ana Tüzüğümüze Göre Dernek İçi Oluşumlar:
1-Danışma Kurulu
2- Kurum Meclisi
3-Sanat Kurulu
4-Bilim Kurulu
5-Sağlık Kurulu
6-İcra Organları

Folklor Kurumu Derneğinin icra organları aktif çalışan gruplarımızdır. Ana Tüzüğümüz gereğince oluşturulması zorunlu olan organlardır. Üç ana başlıkta toplanmaktadır:

1 – Teknik Müdürlükler
a- Basın Yayın Müdürlüğü
b- Bilişim ve Sosyal Medya Yönetimi Müdürlüğü
c- Dış İlişkiler Müdürlüğü
d- Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
— Kadınlar Kolu,
e- Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü,
f- Derleme, Araştırma ve Arşiv Müdürlüğü,
g- Kostüm, Dekor ve Aksesuar Müdürlüğü,

2 – Teknik Gruplar
a- Halk Oyunları Grup Başkanlığı,
— Nostalji Başkanlığı,
b- Halk Müziği Grup Başkanlığı,
— Ritim İcra Kolu,
c- Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı,
d- Geleneksel Halk El Sanatları Grup Başkanlığı,

3– Teknik Kurslar
a- Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü,
b- Halk Müziği Kurs Müdürlüğü,
c- Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü,
d- Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü

Tüm müdürlüklerimiz ve başkanlıklarımız “İç Tüzükleri” kapsamında çalışmalarını yürütürler.

Halk Oyunları Kurs Müdürlüğümüz, Halk Müziği Kurs Müdürlüğümüz ve Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen, gerekse uygulamalarda okul statüsünde çalışırlar.