KURUM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

504

Madde 1
KURULUŞ 
Folklor Kurumu “Kurum Meclisi” İç Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Yapılan Tüzük Tadili Genel Kurulunda Tüzük değişikliğinin 43. maddesi uyarınca Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.
Folklor Kurumu yapısı içinde, bu iç tüzük hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip Folklor Kurumu “Kurum Meclisi” oluşturulmuştur.

Madde 2-
AMACI; Ülkemizde folklorun tüm dallarının gelecek nesillere aktarılması, yurt içinde ve yurtdışında tanıtılması amacıyla;

 1. Bilimsel çalışmalar yapmayı amaç edinmek,
 2. Sorunların çözümünde, amatör ve idealist düşünceden hareket ederek profesyonel çalışmalar yapmak,
 3. Folklorcular arasında saygınlık ve dayanışmayı sağlamak,
 4. Türk folklorunun korunması, sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmak,
 5. Folklor Kurumu üyelerinin çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini paylaşarak, demokratik, katılımcı bir oluşumu, alınan karar ve önerileri, Yönetim Kuruluna tavsiye mahiyetinde rapor halinde sunarak amacın gerçekleştirir.

Madde 3
KURUM MECLİSİNİN ORGANLARI

 1. Meclis Genel Kurulu,
 2. Meclis Başkanlık Divandır. Divan; Başkan, Başkan Vekili ve iki kâtip üyeden oluşur.

Madde 4
KURUM MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU

Folklor Kurumu Derneği Genel Kurulunun 3 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısını takip eden 3 ay içinde yapılacak Kurum Meclisi Genel Kurulunun ilk toplantısında, üyeleri arasından seçeceği bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip üyeden oluşur.
Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, kendi aralarından Meclis Başkanının başkanlığında Genel Kurul öncesi ve sonrasında gündem ve değerlendirme toplantıları yapar.
Başkanlık Divanının görev süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler, kalan süreyi tamamlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.
Folklor Kurumunun; Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, bu görevlerinin devamı süresince, Kurum Meclisi Başkanlık Divanında görev alamazlar.

Madde 5
KURUM MECLİSİ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

 1. Folklor Kurumu Genel Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri,
 2. Folklor Kurumunun önceki dönemlerde görev almış, Folklor Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, eylemli müdürleri, Grup Başkanları, Teknik Müdürleri,
 3. Eylemli İcra grupları ile kurs müdürlüklerinin kendi aralarından seçtikleri 3 kişi,
 4. Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek ( 5 yıllık Folklor Kurumu üyeleri arasından seçilen 5 katılımcı olmak üzere ) folklorculardan oluşur.

Madde 6
KURUM MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Kurum Meclisinin İlk Toplantısında Meclis üyelerinin tespiti yapılır.

 1. Kurum Meclisi Başkanlık Divanını seçmek ve divandan ayrılma ya da istifa durumunda yedek üyeleri göreve çağırmak,
 2. Gündemindeki konuları görüşmek, Folklor Kurumu Kuruluş felsefesi ve ana tüzüğü amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, düşünce üretmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
 3. Kurum Yönetim Kurulunun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak,
 4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasına karar vermek,
 5. Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak,
 6. Halk Kültürümüzün “folklorumuzun” yabancı ve yoz etkilere karşı korunması için çalışmalar yapmak,
 7. Güncel konuların eleştiri ve çözüm yollarının, kamuoyu ile paylaşılması amacıyla yazılı, görsel ve elektronik ortamlarda paylaşımını sağlamak için yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.

Madde 7
KURUM MECLİSİNİN TOPLANTILARI

 1. Olağan Toplantı: Folklor Kurumu Genel Kurulunu takiben, Kurum Meclisi Başkanının çağrısı üzerine en geç Ocak ayı içinde toplanır. Takip eden toplantılar yine, en geç 3 ayda bir yapılır.

 Toplantı Nisabı: meclis üyelerinin asgari ¼ ü ile toplanır.
Toplantı Gündemi Kurum Meclisi Divanınca belirlenir, meclis üyelerine en az 15 gün öncesinden bildirilir. Gündemle ilgili söz alacak üyeler konuşma isteklerini divana önceden not ettirirler. Bu sıralamaya göre divan başkanı söz verir. Önceden söz isteyen olmamış ise toplantı sırasında konuşmacıların taleplerine göre sıralama yapılır.
Konuşmacılar gündem maddelerine göre önceden hazırlanarak veya yazılı olarak konuşmalarının bir örneğini divan Başkanlığına verirler.
Konuşma önceliği yazılı olarak hazırlık yapan, bir örneğini önceden divana vererek konuşma talebinde bulunan üyelere verilir.

 1. Olağanüstü Toplantılar

Folklor Kurumu Başkanı veya Kurum Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Kurum Meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üyelerin 1/10’nun yazılı talebi ile Meclis, olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 8
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Kurum Meclisi çalışma döneminde meclis üyelerinin bir defteri tutulur. Toplantı ve karar nisabı mevcut üye sayısına göre hesap edilir.
Kurum Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. Toplantının açılışı için yeter sayı, Kurum Meclisi üye sayısının %20’sidir.

Madde 9                                                                                                                 KARARLARIN NİTELİĞİ

Kurum Meclisi kararları tavsiye niteliğindedir. Yönetim Kurulu dikkate alıp almamakta muhtardır.

Madde 10
MECLİSİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Meclis Gündemi toplantıdan önce Meclis Yönetim kurulunca belirlenir ve gündem üyelere e-mail, fotokopi ve sair iletişim yolları ile dağıtılır.
Konuşmalar daha önceden yazılı olarak hazırlanır, problemler, eleştiriler yapıldıktan sonra çözüm önerileri yazılı olarak divana verilir.
Divan bu eleştiri ve çözüm önerilerini bir rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.
Yönetim kurulu ayrıca isterse gündeme alınmasını istediği konuları Divan Kuruluna bildirir.
Meclis Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri katılırlar, eleştiri ve çözüm önerilerini cevaplarlar.
Konuşmacılar tespit olunan gündem dışına çıkamazlar. Konuşmalarda kişilerin şahsiyet haklarını rencide edici konuşmalar yapılamaz, konu ve olaylar kişiselleştirilmeden ve cevap hakkı doğurmayacak şekilde yapılır.
Gündem müsait olduğu takdirde gündem dışı dilek ve temenniler faslında konuşmalar zamanın elverdiği ölçüde yapılır.

Madde 11
Kurum Meclisinin Çalışma inzibat ve düzenini Meclis Başkanı sağlar. Meclis Başkanı konuşmaların sürelerini belirlemek, gündem ve konu dışındaki konuşmaları sınırlamak ve kesmek hakkına sahiptir. Meclis intizamını bozan konuşmacı veya katılımcı uyarılır, sonuç alınmaması durumunda toplantı salonundan çıkması ihtar edilir. Eylemin devam etmesi ve provokasyona dönüştürülmesi halinde ilgili hakkında rapor tutularak Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna gönderilir.

Madde 12
BAŞKANLIK DİVANININ ÇALIŞMA YERİ
Folklor Kurumu Yönetimince, Kurum Meclisi Başkanlık Divanının çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

 Madde 13
BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ
Kurum Meclisi Başkanlık Divanı, meclisin sürekli organı olarak;

 1. Kurum Meclisi Genel Kurulu’nu en çok 3 ayda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,
 2. Kurum Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmaları hakkında Kurum Meclisi Genel Kuruluna bilgi sunmak,
 3. Kurum Meclisi çalışmalarını üyelere duyurmak, folklor camiasına ya da medya aracılığı ile kamuya yapılacak duyurular Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 4. Kurum Meclisi Genel Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,
 5. Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,
 6. Gerekli kayıt ve belgeleri tutmaktır.

Madde 14
GİDERLERİN KARŞILANMASI

Kurum Meclisinin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Kurum Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Kurum Yönetiminin tabii olduğu esaslar uygulanır.

Madde 15
Bu İç Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ya da atlanmış hususlarda 5253 Sayılı Dernekler Yasası ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri ve Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020 / 84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Kurum Meclisi Başkanlığı İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım.                                      Bekir ÖZÇELİK
TFK Kurum Meclisi Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!