KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

430

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER:   
Kadınlar Kolu Başkanlığı; Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince kurulan Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne bağlı, kendi mecrasında bağımsız olarak çalışan bir alt birimdir.

Amacı;

 1. Folklor Kurumu üye ve elemanları arasında, yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
 2. Folklorumuzun el sanatları konularında çalışmaları dernek binasında yapmak ve sergilemek,
 3. Derneğimize gelir getirebilecek veya saygınlık kazandıracak çalışmalar yapmak,
 4. Sosyal sorumluluk projesi üretmek ve Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili ulusal kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktır.

Madde 2.
Faaliyet Alanı: 1. maddede belirtilen amaca uygun olarak;

 1. İhtiyaca göre bir ya da daha fazla değişik halk el sanatları alanında üretime yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Değişik halk el sanatları dalında grubun amacına uygun üretim yapabilmek için ders verebilecek dışarıdan öğreticiler bulmak ve üretim yapmak,
 3. Sosyal İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile Folklor Kurumu elemanları ya da diğer folklorculara kurslarda elde edilen ürünlerle sergi açmak,
 4. Her dönem sonu yapılan üretim ürünleri ile kermes açmak ve satış yoluyla Kuruma gelir sağlamaktır.

Madde 3.
Kadınlar Kolu Başkanı; Kurum üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Başkan; Yönetim Kurulundan atanma yazısını aldıktan sonra asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul ediyor ise atama tarihinden itibaren 15 gün içinde yıllık ana programını, çalışma programlarını, çalışma kadrosunu ve iç tüzüğün diğer maddelerinin öngördüğü hususları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır. Kadınlar Kolu Başkanı tarafından sunulan raporu, Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşüp karara bağlar.                                          Rapor onaylanmadığı takdirde Başkan gösterilen sebepleri göz önünde tutarak 7 gün içerisinde raporunu yeniler ve tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu bu raporu da yetersiz görürse Başkan görevden azledilmiş sayılır.
Kadınlar Kolu Başkanının görevi bu raporun onayından sonra resmen başlar.
Kadınlar Kolu Başkanının görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Kadınlar Kolu Başkanının görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından asaleten ya da vekâleten yeni bir birim başkanı ataması yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 4.
KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Kadınlar Kolu Başkanı; yardımcıları ile birlikte, yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, sistemini, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar icra organının karar defterine yazılır.
 2. Kadınlar Kolu Başkanı kendisi ve başkanlığı ile ilgili Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Kadınlar Kolu Başkanı; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Kadınlar Kolu Başkanı sorumludur.
 4. Kadınlar Kolu Başkanı; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilâve ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Kadınlar Kolu Başkanı; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak, görev alanı net olmayan konularda, sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Kadınlar Kolu Başkanı; yetki ve görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düştüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara bizzat Kadınlar Kolu Başkanı katılır; ancak

önemli bir mazereti olursa bir yardımcısını görevlendirir. Bu durumda Kadınlar Kolu Başkanlığı ile ilgili toplantıda alınan kararlardan yardımcısı sorumludur.

 1. Göreve gelen Kadınlar Kolu Başkanı, demirbaş ve dokümantasyon envanterini çıkarır ve Yönetim Kuruluna iletir.
 2. Kadınlar Kolu Başkanı; Yönetim Kurulu onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların kullanımı ve Kadınlar Kolu Başkanlığına ait olanlarının, üçüncü şahıslara verilebilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 3. Kadınlar Kolu Başkanı; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 4. Kadınlar Kolu Başkanlığının çalışmaları esnasında, Başkana teknik yönden müdahale edilemez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel sekreter, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olduğu için Kadınlar Kolu Başkanının faaliyetlerini takip edip araştırır.
 5. l) Yapılacak Tüm Faaliyetler:
  1. Aylık rapor,
  2. Her faaliyet için rapor,
  3. Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 6. Kadınlar Kolu Başkanlığının yapmayı planladığı her türlü faaliyeti, önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip, onay almak zorundadır. Ayrıca Kadınlar Kolu Başkanı, faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 7. Kadınlar Kolu Başkanı; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 8. Kadınlar Kolu Başkanı; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 9. Kadınlar Kolu Başkanı; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını da Genel Muhasibe vermek zorundadır.

Madde 5.

Kadınlar Kolu Başkanlığı ile Yönetim Kurulunun ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Kadınlar Kolu Başkanlığının çalışmalarını hızlandırmak, küçük sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve Yönetim Kurulunun çalışma zamanını daha iyi kullanabilmesine olanak vermek amacı ile Yönetim Kurulu gerek görürse bir üyesini Kadınlar Kolu Başkanlığından sorumlu olarak görevlendirebilir. Bunu yapmaz ise sorumluluk ve yetki genel sekreterindir.

Madde 6.
KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞININ İÇYAPISI

Kadınlar Kolu Grup Başkanı kendisine üyelerden en az 2 en çok 4 sayıda yardımcı ve gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan veya üyeliğe hak kazanmayan Folklor Kurumu mensubu kişilerden en fazla 4 (DÖRT) görevli daha seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Kadınlar Kolu Başkanı; kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Kadın Kolu Başkanlığı; başkan yardımcılarını;

 1. Vekil başkan yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu başkan yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

Kadın Kolu Başkanı görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yardımcılar ve görevliler Başkanın kendilerine verdiği görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Görevliler: Başkan, yardımcı ve elemanların dışında konu uzmanıdır.

Madde 7.
Hiçbir yardımcı ve görevli, Kadınlar Kolu Başkanlığı dâhilindeki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun Kadınlar Kolu Başkanı ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 8.                                                                                                                   KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞININ YAZIŞMA ESASLARI

 1. Kadınlar Kolu Başkanı, Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Kadınlar Kolu Başkanı, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha Kadınlar Kolu Başkanlığınca dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Kadınlar Kolu Başkanlığı yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler Kadınlar Kolu Başkanlığınca tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Kadınlar Kolu Başkanı yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla, ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Kadınlar Kolu Başkanı yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.

Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk Başkana aittir.

Madde 9.
Kadınlar Kolu Başkanlığı kendi bünyelerinde;

 1. a) Demirbaş defteri
 2. b) Gelir – Gider defteri
 3. c) Gelen – Giden evrak defteri
 4. d) Karar defteri

Kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler

Madde 10.
Kadınlar Kolu Başkanı çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 11.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Kadınlar Kolu Başkanlığı                                                                                                   
İç Tüzüğünü 
İmza Karşılığı Elden Aldım. 
Beril SARIKAYALAR 
TFK Kadınlar Kolu Başkanı