HALK TİYATROSU GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

429

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER

Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik icra gruplarımızdandır.
Amacı; Geleneksel Türk Tiyatrosu (seyirlik oyunlar, tuluat, meddah gösterileri, karagöz, orta oyunu vb.) ile ilgili araştırma ve derlemeler yaparak sahnelemek, klasik ve çağdaş dünya tiyatrolarından örneklerle eğitim vermek ve sunmak amacı ile çalışan icra grubudur.
Grup çalışmaları; Halk Tiyatrosu Grup Başkanı ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Madde 2.

Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; Folklor Kurumunun asıl üyeleri arasından Genel Sekreterin teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
Atama kararı kendisine tebliğ edildiği anda göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul etmesi halinde, atama tarihinden itibaren 15 gün içinde;

 1. Yıllık ana programını,
 2. Çalışma programını,
 3. Alt yapısını,
 4. Başkanlığı için hazırlanan iç tüzüğün öngördüğü hususları kapsayacak şekilde “Faaliyet Raporu “nu Yönetim Kuruluna sunar.

Sunulan faaliyet raporu Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu bu faaliyet raporunu onaylamaz, yetersiz görürse, atama iptal edilir.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanının görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Halk Tiyatrosu Grup Başkanının görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 3.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Grup Başkanlığının çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığından sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 4.
HALK TİYATROSU GRUP BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; yardımcıları ile birlikte yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar, Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı karar defterine yazılır.
 2. Halk Tiyatrosu Grup Başkanının kendisi ile ilgili olan bir Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayı ile geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Grup Başkanı sorumludur.
 4. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilave ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak görev alanı net olmayan konularda sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düşüldüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kurumuna başvurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı göreve geldiğinde, demirbaş ve dokümantasyon envanteri çıkarır ve Yönetim Kuruluna sunar.
 8. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 9. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın demirbaş

satın alamaz. Grup Başkanı, gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların, kullanımı Grup Başkanına ait olanların üçüncü şahıslara verilebilmesi Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

 1. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara doğrudan Halk Tiyatrosu Grup Başkanı katılır. Ancak önemli bir mazereti varsa bir yardımcısını görevlendirir.
 2. Grup Başkanlığının çalışmaları esnasında teknik yönden müdahale edilmez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel Sekreter, Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının faaliyetlerini takip edip araştırabilir.
 3. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; yapmayı planladığı her türlü faaliyeti önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip onay almak zorundadır. Ayrıca faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Grup Başkanı her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 5. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığınca düzenlenen ücretli ya da davetiyeli, yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiye veya biletleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı/organları kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
 6. Halk Tiyatrosu Grup başkanı; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 7. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman üzerine kayıtlı demirbaşları Genel Sekretere, avans hesabını Genel Muhasibe vermek zorundadır.
 8. Yapılacak Tüm Faaliyetler;
 • Aylık rapor,
 • Har faaliyet için rapor,
 • Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 1. t) Çalışma programında yer alan tiyatro oyunları, Folklor Kurumunun genel folklora

bakış açısı doğrultusunda olması gerekmektedir. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı

ana raporla birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 1. Elemanların folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak için, çalışma programında belirlenen ders saatlerinin dışında, gerekli her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 5.
HALK TİYATROSU GRUP BAŞKANLIĞININ İÇYAPISI

Halk Tiyatrosu Grup Başkanı çalışmasını sürdürebilmek için kendisine Folklor Kurumu üyeleri arasından en az 2, en fazla 4 yardımcı seçer. Gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan veya üyeliğe hak kazanmayan Folklor Kurumu mensubu kişilerden en fazla 4 görevli daha seçebilir. Oluşturulan kadro, Yönetim Kurulunun onama kararı ile kesinlik kazanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Yardımcılar ve görevliler kendilerine verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdür.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanı, kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı başkan yardımcılarını;

 1. Vekil başkan yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu başkan yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

Halk Tiyatrosu Grup Başkanı, görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Hiçbir yardımcı ve görevli icra organı dâhilinde ki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun Grup Başkanı ile ilgiliyse Yönetim Kuruluna başvurabilir.

 • Görevli: Halk Tiyatrosu Grup Başkanı ve yardımcıların dışındaki konu uzmanıdır.

Madde 6.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; öğretici ve yardımcı öğretici kadrosunu, ana raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.

Madde 7.
Öğretici seçimi Halk Tiyatrosu Grup Başkanına, yardımcı öğretici seçimi, öğreticiye aittir. Son karar Yönetim Kurulunundur. Yardımcı öğreticiler üyeler arasından seçilir.

Madde 8.
Yardımcılar;

 1. Eleman salon yoklamaları ve devam takibi,
 2. Gösteri notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama, arşivleme ve bunlara paralel günlük işler ile Grup Başkanının kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç Grup Başkanının onayı ve bilgisi dışında ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki elemanlara müdahale edemezler.

Disiplin İşleri: Bu görevle yükümlü yardımcılar, elemanların okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları, ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler.
Her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerlerine ve çalışmalara giremezler.

Madde 9.
Öğreticiler;

 1. Halk Tiyatrosu Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Öğreticiler her vasıflarıyla bu göreve layık, konularında uzman kişilerden seçilirler. Yönetim Kurulunun onayı alınmak koşuluyla Kurum üyesi olmayan kişiler de öğretici olarak seçilebilirler.
 2. Elemanlarla, belli bir sınır içerisinde bilgi alışverişinde bulunarak noksansız yetişmelerini sağlarlar.
 3. Halk Tiyatrosu Grup Başkanının öğreticilerle yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar doğrultusunda dersleri yürütürler.
 4. Elemanlar hakkında Grup Başkanından ödüllendirme veya ceza talep edebilir, dersin huzurunu bozan öğrenciyi dersten atabilirler.
 5. Derslere mazeretsiz devam etmeyen öğretici ve yardımcıları için Halk Tiyatrosu Grup Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edilebilir.
 6. Grup Başkanlığının belirlediği prensiplere uymayanlar ve içkili olanlar asla derslere giremezler.
 7. Derse gelemeyecek olan öğretici durumunu en az üç gün evvel Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 8. Öğreticiler; yardımcılarından sorumludurlar.
 9. Öğreticiler; Halk Tiyatrosu Grup Başkanına karşı sorumludurlar.
 10. Öğreticiler; grup çalışmalarına mutlaka katılmak zorundadırlar.
 11. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, Ana Tüzük, İç Tüzük, Grup Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Halk Tiyatrosu Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 10.
Mevcut Öğretici Seçimi:

 1. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı her yıl mevcut öğreticileri, o dönem görev alsın ya da almasın Yönetim Kuruluna sunar.
 2. Öğreticiler; öğretici statüsüne sahip Folklor Kurumu üyeleri, ya da daha önce Folklor Kurumunda öğreticilik yapmış elemanlar arasından seçilir. Bazen de dışarıdan işinin ehli kişiler arasından Halk Tiyatrosu Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlarlar.

Madde 11.
Yeni Öğretici Seçimi: 

 1. Eğer öğretici; grupta programı olduğu halde, çalışmalara en az bir dönem devam etmemiş ya da devam etmeyecek ise, durumunu yazılı olarak Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 2. Eski öğretici, yeni öğreticiyi daha önce aynı konuda yardımcı öğreticilik yapmış ve bitirmiş üyeler arasından önerir.
 3. Yeni öğreticiler; Halk Tiyatrosu Grup Başkanınca onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulur.
 4. Folklor Kurumu üyesi olmayan, fakat konusunda uzman, daha önce başka kurum ve kuruluşlarda öğreticilik yapmış kişilerden, eski öğreticinin tavsiyesi ile Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının onayından geçirildikten sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onaylar.

Madde 12.
Yardımcı Öğreticiler;

 1. Öğretici tarafından stajyer öğreticiler arasından seçilir. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.
 2. Yardımcı öğretici; öğretici denetimi olmadan grup çalışmalarını yönetemez, öğretici yetkilerine sahip olamaz. Grup çalışmalarına devam etme ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler.
 3. Eğer öğretici Folklor Kurumu dışından olacak ve yeni bir ders çalışması başlayacak ise yardımcı öğretici, öğreticinin tavsiyesi, Halk Tiyatrosu Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onaylar.
 4. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, Ana Tüzük, iç Tüzük ve Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.
 5. Yardımcı öğreticiler; grup çalışmalarına devam etmek ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda yardımcı öğretici tam yetkilidir. Aday fazlalığında öğreticinin tercihi kabul edilir. Son karar Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığınındır.

Madde 13.                                                                                                      Stajyer Öğreticiler;

Folklor Kurumunun en az iki yıllık üyeleri arasından öğreticinin tavsiyesi Halk Tiyatrosu Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onayladıktan sonra göreve başlar. Eğitim süresi iki yıldır.

Madde 14.
Folklor Kurumunda Öğreticilik Aşaması:

 1. Önce bir yıllık kurs dönemini bitirir.
 2. Grupta bir yıl stajyerlik yapar.
 3. Stajyerlik sonucunda Derleme-Araştırma ve Arşiv Müdürlüğünce istenen derleme çalışmalarından geçerli not alır.
 4. Grupta bir yıl üye eleman olarak görev yapar.
 5. Öğretici tarafından stajyer öğretici olarak seçilir, Halk Oyunları Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu onaylar.
 6. İki yıl stajyer öğreticilik yapar.
 7. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olup Halk Oyunları Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 8. Öğretici tarafından yardımcı öğretici olarak seçilir, Halk Oyunları Grup Başkalığı aracılığı ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 9. İki yıl yardımcı öğreticilik yapar.
 10. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olup Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 15.                                                                                                      Stajyer öğreticilik ve yardımcı öğreticilik sonucunda başarılı olamayanlar tekrar öğreticilik eğitimlerine, öğreticinin izni ile devam edebilirler.
Öğretici ve yardımcı öğretici unvanları hiçbir suretle geri alınamaz.

Madde 16.
Bir sene Halk Tiyatrosu Grubuna devam eden ve başarılı olamayan Halk Tiyatrosu Kursu mezunu elemanlar, ikinci sene aynı grup çalışmalarına stajyerliğini tamamlamak için başvuramazlar.

Madde 17.
Halk Tiyatrosu Grup çalışmaları 3’er aylık 4 dönem halinde yürütülür. Yönetim Kurulunun aksi bir kararı olmadıkça çalışmalar Cumartesi günleri yapılır. Başkan Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve olur almak kaydı ile çalışma saatlerini düzenler.

Madde 18.                                                                                                      Elemanlar; bütün çalışma ve derslere devam etmek zorundadırlar. Bir dönem süresince, mazeretsiz olarak arka arkaya ve aralıklı olarak 3 çalışmaya katılmazlar ise dönem sonuna kadar çalışmalara katılamazlar. Yeni dönem de çalışmalara katılabilmek için Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığına başvuru dilekçesi vermek zorundadırlar. Keyfiyet ilgili Grup Başkanınındır.
Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Grup Başkanlığına yazılı mazeret dilekçesi vermeleri gerekir.
İlk derse katıldığı halde sonraki derslere Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının izni olmaksızın katılmayanlar o gün yok sayılır. İlk derse geç kalanlar ikinci derse başkanın izni ile girebilir. 2 kez geç kalanlar 1 gün yok sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler Grup Başkanlığı tarafından uyarılırlar, aynı uygulamaya devam ederler ise dönem sonuna kadar çalışmalardan men cezası alırlar.
Zil çaldıktan sonra öğretici derse girmiş ise veya yoklama tamamlanmış ise elemanlar derse giremez. Devamsızlık mazereti uygun görüldüğünde veya hastalık hali rapor ile tasdik edildiğinde çalışmalara devamına ilgili Grup Başkanı karar verir. Her ne surette olursa olsun içkili olarak çalıma yerine ve çalışmalara girilemez.
Grup çalışma disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan, aidatlarını zamanında ödemeyen elemanlara Grup Başkanlığınca yazılı ya da sözlü olarak ihtar cezası verilir.

Madde 19.
Bir elemanının stajyerliğini tamamlayıp sertifika alabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir.

 1. 18 ay içerisinde, 4 dönem ( 12 ay ) çalışmalara devam etmiş olması,
 2. Ana tüzük ve iç Tüzük disiplin kurallarına uyması,
 3. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının düzenlediği etkinliklerde başarılı bir şekilde yer alması,

Madde 20.                                                                                                      Gruptaki her eleman için Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı tarafından bir sicil fişi tutulur. Elemanların disiplin, devam ve teknik durumları bu fişlere işlenir. Bu fişler dönem sonunda Derleme -Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne iletilir.

Madde 21.
Grup Başkanlıkları çalışma programı, sınav sonuçları, iptal duyuruları, gösteri ve seyahat kadroları ilânı vb. dışında hiçbir bülten, anket, davetiye, gazete, broşür vb. süreli ya da süresiz yayın yapamazlar. Kurumun tüm basım ve yayım işleri Basın Yayın Müdürlüğüne aittir. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra istekler ilgili müdürlüğe iletilir.

Madde 22.                                                                                                      Grupta 4 dönem çalışmalara katılıp, sertifika almaya hak kazanan elemanlar Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile sertifika alır ve dernek üyesi olurlar.

 1. Halk Tiyatrosu Kursundan mezun olamayan eleman grup çalışmasına katılamaz.
 2. Halk Tiyatrosu Kursundan mezun olmadan gruba katılabilmek için; Konservatuar mezunu ya da öğreticisi olmak gerekir.
 3. Dışarıdan öğretici ya da yardımcı öğretici olarak grupta görev almak için; Halk Tiyatrosu Grup Başkanının isteği ve Yönetim Kurulunun onayı ile grup çalışmasına stajyer eleman olarak katılabilirler.

Madde 23.                                                                                                      Dernek üyesi olup grup çalışmalarından uzun süre ayrı kalanlar tekrar grup çalışmalarına katılmak isterlerse, Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Grup Başkanı Yönetim Kurulunun onayını alarak bu kişileri çalışmalara alabilirler.

Madde 24.
Grup elemanlarının ders içi sorunları ders öğreticisi tarafından, Kurum içi sorunları ise Halk Tiyatrosu Grup Başkanı tarafından çözümlenir. Grup Başkanı 15 gün içerisinde sorunu çözemez ise ilgili eleman bir üst kurula başvurabilir.
Hiç bir eleman grupla ilgili sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Sorun Grup Başkanı veya kadro ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 25.                                                                                                      Grup kadrosunda bulunan elemanlar Yönetim Kurulunun izni olmadan hiçbir şekilde faaliyette bulunamazlar. Yönetim Kurulu, Halk Tiyatrosu Grup Başkanının teknik yönden olumlu görüşünü almadan izin veremez. Elemanların bu kurala uymaması halinde Ana Tüzük ve İç Tüzüğün ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 26-
Grup kadrosunda bulunmayan elemanlar Yönetim Kurulu kararı olmadan grubun hiçbir faaliyetine katılamazlar.

Madde 27.
Grup kadrosunda bulunan elemanlara çalışma prensiplerine veya şartlarına uygun hareket etmemeleri halinde aşağıdaki ceza sistemi uygulanır.

 1. İhtar: Etkinliklerde ve çalışmalarda düzenin aksamasına sebebiyet verenlere Halk Tiyatrosu Grup Başkanı tarafından verilen ve siciline işlenecek olan cezadır.
 2. İhtarı gerektiren suçlarda diretenlere veya daha ağır suç işleyenlere, ayrıca 3 ihtar cezası alanlara “bir gösteriden men cezası” Halk Tiyatrosu Grup Başkanı tarafından verilir.
 3. Grup çalışmalarını engelleyici faaliyette bulunanlara, Halk Tiyatrosu Grup Başkanına, idari ve teknik kadrosuna itaatsizlik edenlere ayrıca 2 defa gösteriden men cezası alanlara, Grup Başkanı tarafından en fazla 4 hafta olmak şartı ile “kadrodan geçici çıkarma cezası” Yönetim Kurulu, gösteriden men ve geçici kadrodan çıkarma cezalarını, başlama tarihini gerekçe göstererek en çok bir defa erteleyebilir.
 4. “Kadrodan çıkarma cezası” Ana Tüzük Madde 36-37-38-39-40’a bağlı olarak uygulanır. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı gerekçesi ile birlikte kadrodan çıkarma cezasını, Disiplin Kuruluna havale edilmek üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 28.                                                                                                      Gösterilere çıkacak kadroyu yapma yetkisi Halk Tiyatrosu Grup Başkanının sorumluluğunda teknik öğretici kadrosundan oluşan kurul tarafından seçilir. Uyuşmazlık halinde son karar Grup Başkanınındır.
Yalnız İstanbul dışı ve Yurt dışı seyahatleri ile festivallerin kadrosu Grup Başkanının da katılacağı Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut kadro arasından Grup Başkanının bilgilendirmeleri ışığında Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

 

Madde 29.
Repertuar ve oyun seçimi, Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığının sorumluluğundadır.

Madde 30.

Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı, üyeleri arasında üstün başarı gösterenlere “Oyuncu Kimlik Kartı”, üç oyunu başarılı bir şekilde sahneleyen üyelere de “Yönetmen Kimlik Kartı” verebilir.

Madde 31.                                                                                                      Önemine göre gerekli görülen gösterilere Yönetim Kurulu bir kafile başkanı atar. Kafile başkanı idari ve mali işlerden sorumlu ve yetkilidir. Teknik hususlara karışmaz. Yönetim Kurulu kafile başkanı seçmediği takdirde Genel Sekreter doğrudan kafile başkanı olur. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı ya da onun görevlendirdiği bir yardımcısı gösterinin teknik sorumlusudur.

Madde 32.

Gösteri programlarının saptanması, sahne düzeni ve diğer teknik hususlarda Halk Tiyatrosu Grup Başkanı gerek görürse Yönetim Kurulundan onay alarak uzman elemanlarla görüşüp, yetki verebilir.

Madde 33.
HALK TİYATROSU GRUP BAŞKANLIĞININ YAZIŞMA ESASLARI

 1. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı; Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığınca dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için gelen-giden evrak defteri tutulması zorunludur. Bu defterde giden yazı ile gelen cevap yazısı ilişkilendirilecektir.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, telefon, faks vb. gibi bilgiler tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Grup Başkanı; yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, band, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek, demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Halk Tiyatrosu Grup Başkanı yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.
 7. Yönetim Kurulunun onayı alınmadan dernek adına hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girip, derneğin hükmü şahsiyetini bağlayıcı basın bildirisi vb. gibi açıklamalar yapamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk Halk Tiyatrosu Grup Başkanına aittir.

Madde 34.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri,
 2. Gelir – gider defteri,
 3. Gelen – giden evrak defteri,
 4. Karar defteri ve kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler.

Madde 35.
Halk Tiyatrosu Grup Başkanı çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 36.

Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020 / 84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı
İç Tüzüğünü
İmza Karşılığı Elden Aldım.
………………….
TFK Halk Tiyatrosu Grup Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!