HALK OYUNLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

1007

Madde 1.

GENEL HÜKÜMLER
Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik kurslardandır.
Amacı; Halk Oyunları Grubuna eleman yetiştirmek, folklorumuzun çeşitli dallarını öğretmek, folklor bilinci ve terbiyesini aşılamak, Kurumlu olmanın bilincine ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında Yönetim Kurulunun kararı ile açılırlar.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen, gerekse uygulamalarda okul statüsünde çalışırlar.
Kurs çalışmaları kurs müdürü ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Madde 2
Halk Oyunları Kurs Müdürü en az iki yıllık Folklor Kurumunun asıl üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Atanma kararı kendisine tebliğ edildiği anda asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul ediyor ise; atama tarihinden itibaren 15 gün içinde yıllık ana programını, çalışma programını, çalışma kadrosunu ve iç tüzüğün diğer maddelerinin öngördüğü hususları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır. Müdür tarafından sunulan raporu, Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşüp karara bağlar.
Rapor onaylanmadığı takdirde müdür gösterilen sebepleri göz önünde tutarak 7 gün içerisinde raporunu yeniler ve tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu bu raporu da yetersiz görürse müdür görevden azledilmiş sayılır.
Müdürün görevi bu raporun onayından sonra resmen başlar.
Müdürün görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Müdürün görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından asaleten ya da vekâleten yeni bir müdür ataması yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yapılanlardan sorumludur.

Görev Bitimi:

 1. Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınması halinde,
 2. Dönem bittiğinde,
 3. Yönetim Kurulu değiştiği zaman müdürlük görevi sona erer.

Aynı müdür birden fazla dönem atanabilir.

Madde 3.
Halk Oyunları Kurs Müdürlüğünün, Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Kurs Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Halk Oyunları Kurs Müdürlüğünden sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 4.
HALK OYUNLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Halk Oyunları Kurs Müdürü; yardımcıları ile birlikte, yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, sistemini, gün ve saatlerini kendisi kararlaştır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar icra organının karar defterine yazılır.
 2. Müdürün kendisi ve müdürlüğü ile ilgili Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Müdür; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından müdür sorumludur.
 4. Müdür; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilâve ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Müdür; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak, görev alanı net olmayan konularda, sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Müdür; yetki ve görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düştüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara bizzat müdür katılır. Ancak önemli bir mazereti olursa vekilini ya da bir yardımcısını görevlendirir. Bu durumda müdürlükle ilgili toplantıda alınan kararlardan vekili ya da yardımcısı sorumludur.
 8. Göreve gelen Müdür, demirbaş ve dokümantasyon envanterini çıkarır ve Yönetim Kuruluna iletir.
 9. Müdürlük; Yönetim Kurulu onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların kullanımı ve müdürlüğe ait olanlarının, üçüncü şahıslara verilebilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 10. Müdür; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 11. Müdürlüğün çalışmaları esnasında, müdüre teknik yönden müdahale edilemez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel sekreter, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olduğu için müdürün faaliyetlerini takip edip araştırabilir.
 12. Elemanların folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak amacıyla; Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü periyodik çalışma programları dışındaki her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 13. Müdür; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Her türlü harcama için Yönetim Kurulunun onayını alması gerekmektedir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 14. Müdürlüğün yapmayı planladığı her türlü faaliyeti, önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip, onay alması gerekmektedir. Ayrıca müdür, faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 15. Halk Oyunları Kurs Müdürlüğünce ücretli ya da davetiyeli yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiyeleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
 16. Halk Oyunları Kurs Müdürü; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 17. Yapılacak Tüm Faaliyetler:
 • Aylık rapor,
 • Her faaliyet için rapor,
 • Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 1. Müdür; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları Genel Sekretere, avans hesabını da Genel Muhasibe vermek zorundadır.

Madde 5
Müdür, Müdür Yardımcısı, Danışman, Öğretici, Yardımcı Öğretici ve Stajyer Öğretici kadrosunu ana raporla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunmak zorundadır.

Madde 6.       
Müdür Yardımcıları; Folklor Kurumu üyeleri arasından Kurs Müdürü tarafından seçilir, Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.

Görevi:

 1. Öğrenci sınıf yoklamaları ve devam takibi,
 2. Ders notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama ve arşivleme,

Bunlara paralel günlük işler ile müdürün kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç, müdürün bilgisi ve onayı dışında, ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki öğrencilere müdahale edemezler.
Derslere mazeretsiz devam etmeyen, ya da geç kalan yardımcıları için Kurs Müdürü
Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edebilir.

Ders Notları: Ders anında ve sınavlarda öğreticiler ya da jüri tarafından verilen notlar asıl kayıtlara geçirilir. Öğreticilerden ders sonunda imzalı olarak alınan not kâğıtları düzenli olarak dosyalanacaktır. Dönem bittiğinde bu dosyanın bir örneği Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Disiplin İşleri: Bu görevle yükümlü yardımcılar, okul öğrencilerinin okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları gibi ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler.

Madde 7

Danışman: Çalışmalarda veya gösterilerde bilgi birikiminden faydalanılacak, Folklor Kurumu üyesi olan ya da dışarıdan konu uzmanı, saygın kişilerdir. Kurs Müdürü tarafından önerilir, Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.

Madde 8

Görevliler: Folklor Kurumu üyesi ya da dışarıdan sürekli olmayan belirli görevler için Kurs Müdürü tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.
Görev süresi; kendisinden istenilen görev sona erinceye kadardır.

Madde 9.
Öğreticiler: Kurs Müdürlüğü yıllık programı çerçevesinde kurs dönemi süresince eğitimi yapılan derslerin öğreticileridir.

 1. Daha önceden öğreticilik statüsüne sahip Kurum üyeleri içinden; Halk Oyunları Kurs Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.

Görev süresi dönem sonuna kadardır.

  1. Öğreticiler; yıllık çalışma programlarını hazırlayarak kurs dönemi açılmadan müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Müdürlük gerekli gördüğü hallerde öğreticinin programa uygun çalışmalara devam edip etmediğini denetler ve uyarılarda bulunabilir.
   1. Öğreticiler kurs dönemi içerisinde kursiyerlere verecekleri uygulamalı eğitim yanında branşları ile ilgili teorik bilgileri de vermekle yükümlüdürler. Teorik programlarını, Kurs Müdürlüğünün belirlediği tarihte, konuları ile birlikte yazılı
    olarak Kurs Müdürlüğüne teslim ederler.

    1. Birlikte çalıştıkları yardımcı ve stajyer öğreticileri eğiterek ilerisi için hazırlarlar.
    2. Öğreticiler derslerdeki disiplin, verim ve uygulama da tek sorumludur. Ders anında teknik yönden müdahale edilemez.
    3. Kursiyerlerle, belli bir sınır içerisinde bilgi alışverişinde bulunarak noksansız yetişmelerini sağlarlar.
    4. Öğretici, Yardımcı Öğretici ve Stajyer Öğretici ile derse girmek zorundadır.
    5. Halk Oyunları Kurs Müdürünün öğreticilerle yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar doğrultusunda dersleri yürütürler.
    6. Kursiyerler hakkında Halk Oyunları Kurs Müdürlüğünden ödüllendirme veya ceza talep edebilir, dersin huzurunu bozan öğrenciyi dersten atabilirler.
    7. Derslere mazeretsiz devam etmeyen öğretici ve yardımcıları için Halk Oyunları Kurs Müdürü tarafından Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edilebilir.
    8. Kurs Müdürlüğünün belirlediği çalışma kıyafetleri bulunmayanlar veya her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerine ve çalışmalara giremezler.
    9. Derse gelemeyecek olan öğretici durumunu en az üç gün evvel Kurs Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
    10. Öğreticiler; yardımcılarından sorumludurlar.
    11. Öğreticiler; Halk Oyunları Kurs Müdürüne karşı sorumludurlar.
    12. Öğreticiler; grup çalışmalarına mutlaka katılmak zorundadırlar.
    13. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, ana tüzük, iç Tüzük ve Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Kurs Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 10.
Yardımcı Öğreticiler:

   1. Öğretici tarafından stajyer öğreticiler arasından seçilir. Halk Oyunları Kurs Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.
   2. Yardımcı öğretici, Folklor Kurumu üyeleri içinden en az iki yıl stajyer öğreticilik yapmış ve onaylanmış olanlardan seçilir.
   3. Yardımcı öğretici, öğretici denetimi olmadan kurs çalışmalarını yönetemez ve öğretici yetkilerine sahip olamaz.
   1. Ancak; öğreticinin bilgisi dâhilinde ve öğreticinin bulunmadığı zamanlarda Yardımcı Öğretici tam yetkilidir.
     1. Yine öğreticinin bilgisi dâhilinde kursiyerler hakkında not verebilir, değerlendirme yapabilir.
     2. Eğer öğretici Folklor Kurumu dışından olacak ve yeni bir ders çalışması başlayacak ise yardımcı öğretici, öğreticinin tavsiyesi, Kurs Müdürünün önerisi ile Yönetim Kuruluna sunulur.
     3. Ancak; ikinci yıl yardımcı öğretici mutlaka Folklor Kurumu üyeleri içinden olmalıdır.
     4. Yardımcı öğreticiler; kurs çalışmalarına devam etmek ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda yardımcı öğretici, öğreticinin bilgisi dâhilinde çalışmayı yürütür. Aday fazlalığında öğreticinin tercihi kabul edilir. Son karar Kurs Müdürünündür.

    Madde 11.
    Stajyer Öğretici:
    Stajyer öğretici statüsünde olan Folklor Kurumu üyeleri arasından öğretici tarafından seçilir. Kurs Müdürü ve Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar. Öğretici ve Yardımcı öğretici bulunmadığı zamanlarda yalnız olarak derslere giremezler, kursiyerleri not ile değerlendiremezler.

    Madde 12.

    Hiçbir öğretici müdürlük dâhilindeki sorunlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun müdür ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.   Hiçbir yardımcı öğretici ve stajyer öğretici müdürlük dâhilindeki sorunlar ile ilgili olarak müdür ile doğrudan ilişki kuramaz. Problemlerini öğretici ile çözmek zorundadırlar. Ancak sorun öğretici ile ilgili ise Kurs Müdürüne başvurabilir.

    Madde 13.
    Konferans veren öğreticiler ve teorik ders öğreticileri en az 5 sınav sorusunu Kurs Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

    Madde 14.
    Mücbir sebepler dışında halk oyunları kursu her yıl Ekim ayının ilk Pazar günü açılır, en geç Haziran ayının ikinci Pazar günü kapanır. Yönetim Kurulunun aksi bir kararı olmadıkça çalışmalar Pazar günleri yapılır.

    Şubat ayında 2 haftalık sömestri tatili yapılır.

    Kurs müdürü Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve olur almak kaydı ile yukarıdaki çalışma tarihlerinde değişiklik yapabilir. Çalışma saatleri ve düzeni Kurs Müdürü tarafından Yönetim Kurulunun onayı alınarak hazırlanır.

    Madde 15.
    Ders Programı:
    Kursun ders programı 2 ana bölümden oluşur;
    A) Branş Dersleri:
    ● Yöre Halk Oyunlar Dersleri : Yöre halk oyunları dersi her hafta verilmesi zorunlu olan periyodik derslerdendir. En az 3 en fazla 5 yöre ile sınırlandırılır. Her dönem mutlaka Kurs Müdürlüğü programında olmalıdır. Bu derslerde öğretici; yardımcı öğretici ve stajyer öğretici ile derse girmek zorundadır.
    ● Ritim Dersleri,                                                                                                                   ● Sahne Dersleri,
    ● Kostüm derslerinden ibarettir.                                                                                          B)Teorik Dersler: Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğünün görüşü alınarak, kursiyerlere kendi konuları dışında, folklorun diğer konularının da öğretilmesini hedefler. Teorik dersler Kurs Müdürünün talebi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenecek bir uzman tarafından verilebileceği gibi, belirlenen konuların uzmanı farklı kişiler tarafından da verilebilir. Her hafta periyodik ders ya da konferans niteliğinde olabilir.
    Teorik ders konuları;

      • Folklor Kurumu,
      • Halk Bilimi,
      • Derleme Araştırma olmak üzere 3 ana dersten oluşur.
      • Bu derslere tüm kurs öğrencileri katılmak zorundadır.
      • Gerek periyodik ders, gerekse konferans; gösteri ya da atölye çalışması şeklinde olabilir.
      • Tüm öğreticiler dönem başından belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
      • Gerekli görüldüğü hallerde önceden isimleri Yönetim Kuruluna sunulan, ya da bilgi ve saygınlığından şüphe edilmeyen kişi, kurum ya da kuruluşlara bu ders bünyesinde öğretici denetiminde yer verilebilir. Bu derslerin sorumlusu öğreticidir.
      • Ders dışı eğitim çalışmaları ve sonuçları Kurs Müdürünün isteği, öğreticinin onayı ve Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde olur.
      • Ders süresi en az 8 haftadır.
      • Teorik dersler sonucunda Kurs Müdürlüğü hazırlayacağı bir ya da birkaç ödevi “tez çalışması” niteliğinde kursiyerlere verir. Ödevler tek ya da grup halinde yapılabilir. Ödevlerin değerlendirilmesi Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğünün gözetiminde yapılır. Ödev notları Kurs Müdürlüğüne bildirilir. Bu notlar mezuniyette değerlendirmeye katılır.

    Madde 16.
    Okulun her yılki kayıt kampanyası ve kayıt süresi kursun açılış tarihinden en az bir ay önce başlar, açılıştan bir gün önce biter. Açılıştan sonra kayıt yapılamaz. Ancak gerek görülürse Yönetim Kurulu kararı ile en fazla on beş gün uzatılabilir. Kayıt başlama ve bitiş tarihleri Kurs Müdürünün ana programında mutlaka belirtilmelidir.

    Madde 17.
    Kursiyer adayları Kurumdan alacakları kayıt formunu doldurup, 2 resim ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği kayıt ücretini ödemekle ön kayıt yaptırırlar.

    Madde 18. Ön kayıt için başvuran kişiler;

      1. En az ortaokul mezunu olmak,
      2. 16 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,
      3. Bedenen sağlıklı ve sıhhatli olmak,
      4. Sabıkası olmamak kaydı ile aday öğrenciliğe kabul edilirler.

    Madde 19.
    Dört haftalık bir deneme çalışmasına tabi tutulan aday kursiyerlerin, davranış biçimleri de göz önünde tutularak, deneme süresi olan dört haftalık çalışmadan sonra her hafta aldıkları ders notları ortalaması hesaplanır. Bu ortalama 5’in altında olanlar elenir ve kursla ilişkileri kesilir. Eleme sonuçları en geç beş gün içinde TFK Genel Merkezinde ve çalışma yerinde ilân edilir.

    Madde 20.
    Eleme sınavını kazanan öğrenciler ara verilmeden çalışmalarına devam ederken, eleme tarihinden itibaren bir ay içinde asıl kayıt için gerekli belgelerini tamamlamak zorundadırlar.
    Verilen sürede şartları yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.
    Asıl kayıt için öğrencinin okul idaresine bir ay içinde teslim etmeye mecbur olduğu belgeler;

      • Nüfus cüzdanı sureti,
      • İkametgâh belgesi,
      • Fotoğraf ( Kurs Müdürlüğünün tespit edeceği sayıda ),
      • Öğrenim belgesi,
      • 18 yaşından küçükler için veli ya da vasi izin belgesi,
      • Sağlık raporu ( Kurs Müdürlüğünün gerekli gördüğü hallerde ),
      • Sabıka kaydı.

    Asıl kayıt yaptıran kursiyerler Yönetim Kurulunun tespit edeceği aylık aidatı ödemekle yükümlüdürler. Ancak zaruret karşısında; Kurs Müdürünün teklifi Yönetim Kurulunu kararı ile isteyen kursiyer aidat ödemekten muaf tutulabilir. Ayrıca kursiyerler kurs müdürlüğü tarafından kendilerine verilen resimli kimlik kartını yanlarında bulundurmak ve çalışma salonlarında sürekli yakalarına takmak zorundadırlar.

    Madde 21.
    Kursiyerlerin folklora ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak için, kurs programında belirlenen ders saatlerinin dışında gerekli toplumsal ve sosyal çalışmalar; Kurs Müdürlüğü tarafından, Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğünün denetiminde yapılır. Bu etkinliklerin amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulu onayına sunulur.

    Madde 22.
    Kursiyerler: Kurs süresince bütün çalışma ve derslere girmek zorundadırlar. Mazeretsiz arka arkaya 3; Aralıklı olarak 5 çalışmaya gelmeyen kursiyerlerin kaydı silinir. Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Kurs Müdürlüğüne yazılı mazeret dilekçesi vermeleri gerekir.

    İlk derse katıldığı halde sonraki derslere Kurs Müdürlüğünün izni olmaksızın katılmayan kursiyer o gün yok sayılır. İlk derse geç kalan kursiyer ikinci derse müdürün izni ile girebilir. İki ders geç kalanlar bir gün yok sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler Kurs Müdürlüğü tarafından uyarılırlar. Aynı uygulamaya devam ederler ise kayıtları silinir.
    Zil çaldıktan sonra öğretici derse girmiş veya yoklama tamamlanmış ise kursiyer derse giremez. Kurs disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, çalışma kıyafetine, temizlik ve tıraşına önem vermeyen, içkili olarak gelen, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan, aidatlarını ödemeyen kursiyerlere, Kurs Müdürlüğünce, ihtar, kınama ve kurstan uzaklaştırma gibi cezalar verilir.
    Kursiyerin devamsızlık mazereti uygun görüldüğünde veya hastalık hali rapor ile belgelendirildiğinde çalışmalara devamına Kurs Müdürü karar verir. Kurs giriş formunu dolduran her kursiyer Ana Tüzük ve İç Tüzük disiplin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır.

    Madde 23.
    Bir sene kursa devam eden ve başarılı olamayan kursiyer ikinci defa aynı branştaki kursa kayıt yaptıramaz.

    Madde 24.
    Bir kursiyerin kursu bitirip diploma alabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir:

      1. Devamı tamamlamış olması,
      2. Teorik ders için hazırladığı ödevden geçer not alması,
      3. Yazılı sınavlardan geçer not alması;

    Yıl içinde görülen teorik dersler ile ilgili olarak Ocak ve Nisan aylarında iki yazılı sınav yapılır. İki sınav ortalaması geçerli ( 5>10 ) olmayan kursiyerler için Kurs Müdürlüğü, Yönetim Kurulunun onayını almak koşulu ile bir kurtarma sınavı yapabilir. Bu sınavdan da geçerli not (5>10 ) alamayan kursiyer pratik sınava katılamaz.

      1. Sene sonu pratik sınavından geçer not alması; Kursiyerin eğitim dönemi sonucu öğrendiklerini jüri karşısında sunarak, jüriden alacağı notun geçerli olması ( 5>10 ) gerekmektedir.
      2. Sene içi not ortalaması;

    Bütün eğitim dönemi boyunca uygulamalı derslerden alacağı notların ortalaması olarak hesaplanır.

    Diploma notu:

      • Ödev-1 ağırlıklı olarak,
      • Yazılı-1 ağırlıklı olarak,
      • Pratik Sınav-1 ağırlıklı olarak,
      • Sene içi not ortalaması-2 ağırlıklı olarak

    toplanan notların 5’e bölünmesi ile elde edilir. 10 üzerinden en az 5 alamayanlar mezun olamazlar.
    Diploma derecesi:
    5 – 6    Orta
    7 – 8    İyi
    9 – 10  Pekiyi’ dir.

    Madde 25.
    Ödüller:

      1. Kurs birincilerine, Kurs Müdürlüğü tarafından ödül verilir. Ödül seçimi Kurs Müdürlüğüne aittir.
      2. Yazılı sınavlardan sorularının saptanması ve değerlendirilmesi Kurs Müdürlüğünce yapılır. Bu sınav soruları teorik ders hocalarının verdiği sorulardan faydalanılarak hazırlanır. Her derse özgü soruları kapsar. Sınav gerekli görülürse test şeklinde de yapılabilir.
      3. Sene sonu pratik sınav jürisi; uygulamalı ders öğreticileri, Kurs Müdürü, aynı branşın grup başkanı, Kuruma emeği geçmiş üyeler, Yönetim Kurulunu temsilen Genel Sekreter ya da onun görevlendireceği bir kişi ile oluşur. Bu liste Kurs Müdürü tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
      4. Sınav tarihleri Kurs Müdürlüğü tarafından tespit edilerek 15 gün önceden kursiyerlere duyurulur. Sınavın herhangi bir nedenle iptali halinde erteleme tarihi, iptal kararı ile birlikte duyurulur.

    Belirtilen gün ve saatte mücbir bir sebep dışında sınava katılmayan kursiyer hiçbir hak iddia edemez.

    Madde 26.
    MÜDÜRLÜĞÜN YAZIŞMA ESASLARI

      1. Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü, Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
      2. Müdürlük, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
      3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Müdürlük yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
      4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler müdürlükçe tutulacak bir ana fihristte saklanır.
      5. Müdürlük yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
      6. Müdürlük yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirir.

    Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk müdüre aittir.

    Madde 27.
    Müdürlükler kendi bünyelerinde;

      1. Demirbaş defteri
      2. Gelir – Gider defteri
      3. Gelen – Giden evrak defteri
      4. Karar defteri tutar.

    Ayrıca kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler

    Madde 28.
    Halk Oyunları Kurs Müdürü çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

    Madde 29.
    Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

    Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020 / 84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

     

    Genel Başkan, Nabey ÖNDER
    Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
    Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
    Üye, Kemal ŞULEKOLU
    Üye, Şevki AKSOY
    Üye, Selma ÇOPUR
    Üye, Birol ÖLMEZ
    Üye, Filiz REÇBER
    Üye, Deniz SARIÇAYIR

    HALK Oyunları KURS Müdürlüğü İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım
    İbrahim Caner ÖZTÜRK
    Halk Oyunları Kurs Müdürü