HALK OYUNLARI GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

627

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER

Halk Oyunları Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik icra gruplarımızdandır.

Amacı;
Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunun bölge tasnifini esas alarak, bu bölgelerin oyunlarını çok iyi bilen öğreticilerle, Türk halk oyunları üzerine figür, ritim ve ruh bakımından otantik kalmak şartı ile uygulama yapmak, halk oyunlarımızı genç nesillere öğretmek ve dünyaya tanıtmak amacı ile çalışan gruptur.
Grup çalışmaları; Halk Oyunları Grup Başkanı ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Madde 2.
Halk Oyunları Grup Başkanı; Folklor Kurumunun asıl üyeleri arasından Genel Sekreterin teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
Atama kararı kendisine tebliğ edildiği anda asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul etmesi halinde atama tarihinden itibaren 15 gün içinde;

 1. Yıllık ana programını,
 2. Çalışma programını,
 3. Alt yapısını içeren “Faaliyet Raporu”nu Yönetim Kuruluna sunar.

Halk Oyunları Grup Başkanlığı İç Tüzüğünün öngördüğü hususları kapsayacak şekilde sunulan faaliyet raporu Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu bu faaliyet raporunu onaylamaz, yetersiz görürse, atama iptal edilir.
Halk Oyunları Grup Başkanının görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Halk Oyunları Grup Başkanının görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yapılanlardan sorumludur.

Madde 3.
Grup Başkanının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Grup Başkanlığının çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Grup Başkanlığından sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 4.
HALK OYUNLARI GRUP BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Halk Oyunları Grup Başkanı, yardımcıları ile birlikte yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyortlarını, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar, Grup Başkanlığı karar defterine yazılır.
 2. Halk Oyunları Grup Başkanının kendisi ve Başkanlığı ile ilgili herhangi bir Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Halk Oyunları Grup Başkanı kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayı ile geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Grup Başkanı sorumludur.
 4. Halk Oyunları Grup Başkanı, yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilave ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Halk Oyunları Grup Başkanı, gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak görev alanı net olmayan konularda sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düşüldüğünde, yapılacak etkinliğin çalışmasına başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Halk Oyunları Grup Başkanı göreve geldiğinde, demirbaş ve dokümantasyon envanterini çıkarır ve Yönetim Kuruluna sunar.
 8. Halk Oyunları Grup Başkanı, çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 9. Halk Oyunları Grup Başkanı, Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Grup Başkanı, gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşlardan, kullanımı Grup Başkanına ait olanların üçüncü şahıslara verilebilmesi Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.
 10. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara doğrudan Halk Oyunları Grup Başkanı katılır. Ancak önemli bir mazereti olursa bir yardımcısını görevlendirir.
 11. Grup Başkanlığının çalışmaları esnasında teknik yönden müdahale edilmez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel Sekreter, Grup Başkanlığının faaliyetlerini takip edip araştırabilir.
 12. Halk Oyunları Grup Başkanı, yapmayı planladığı her türlü faaliyeti önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip onay alması gerekir. Ayrıca faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 13. Elemanların folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak amacıyla; Grup Başkanlığının periyodik çalışma programları dışındaki her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 14. Halk Oyunları Grup Başkanı, yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Grup Başkanı her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay alması gerekir. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
 15. Halk Oyunları Grup Başkanlığınca düzenlenen ücretli ya da davetiyeli, yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiye veya biletleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı/organları kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
 16. Halk Oyunları Grup Başkanı üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 17. Yapılacak Tüm Faaliyetler;
 18. Aylık rapor,
 19. Her faaliyet için rapor,
 20. Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 21. Halk Oyunları Grup Başkanı her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını Genel Muhasibe vermek zorundadır.
 22. Çalışma programında yer alan yöreler, Folklor Kurumunun genel folklora bakış açısı doğrultusunda, bölge tasnifleri esas alınarak Grup Başkanlığı tarafından belirlenir. Ana raporla birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 23. Kurum bünyesinde yer almayan yeni bir yöre ile ilgili çalışmaların başlaması için gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yöre tespiti ve öğretici seçimi Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından belirlenir ve bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Karar Yönetim Kurulunundur.

Madde 5.
HALK OYUNLARI GRUP BAŞKANLIĞININ İÇYAPISI

Grup Başkanı çalışmasını sürdürebilmek için kendisine Folklor Kurumu üyeleri arasından en az 4, en fazla 6 yardımcı seçer. Gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan veya üyeliğe hak kazanmayan Folklor Kurumu mensubu kişilerden en fazla 4 görevli daha seçebilir. Oluşturulan kadro, Yönetim Kurulunun onama kararı ile kesinlik kazanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Yardımcılar ve görevliler kendilerine verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.
Halk Oyunları Grup Başkanı, kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Halk Oyunları Grup Başkanı, başkan yardımcılarını;

 1. Vekil başkan yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu başkan yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

Halk Oyunları Grup Başkanı, görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kuruluna bildirir.  Hiçbir yardımcı ve görevli icra organı dâhilinde ki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun Grup Başkanı ile ilgiliyse Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 6.
Grup çalışmaları, başkan ve yardımcıları tarafından yürütülür. Halk Oyunları Grup Başkanı, öğretici ve yardımcı öğretici kadrosunu, ana raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.

Madde 7.
Öğretici seçimi Halk Oyunları Grup Başkanına, yardımcı öğretici seçimi, öğreticiye aittir. Son karar Yönetim Kurulunundur. Yardımcı öğreticiler üyeler arasından seçilir.

Madde 8.

Yardımcılar;

 1. Eleman salon yoklamaları ve devam takibi,
 2. Gösteri notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama, arşivleme ve bunlara paralel günlük işler ile Grup Başkanının kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç Grup Başkanının onayı ve bilgisi dışında ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki elemanlara müdahale edemezler.

Disiplin İşleri: Bu görevle yükümlü yardımcılar, elemanların okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları, ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler.
Her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerine ve çalışmalara giremez.

Madde 9.
Öğreticiler;

 1. Halk Oyunları Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.
 2. Elemanlarla, belli bir sınır içerisinde bilgi alışverişinde bulunarak noksansız yetişmelerini sağlarlar.
 3. Halk Oyunları Grup Başkanının öğreticilerle yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar doğrultusunda dersleri yürütürler.
 4. Elemanlar hakkında Halk Oyunları Grup Başkanından ödüllendirme veya ceza talep edebilir, dersin huzurunu bozan öğrenciyi dersten atabilirler.
 5. Derslere mazeretsiz devam etmeyen öğretici ve yardımcıları için Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edilebilir.
 6. Grup Başkanlığının belirlediği çalışma kıyafetleri bulunmayanlar veya her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerine ve çalışmalara giremezler.
 7. Derse gelemeyecek olan öğretici durumunu en az üç gün evvel Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 8. Öğreticiler; yardımcılarından sorumludurlar.
 9. Öğreticiler; Halk Oyunları Grup Başkanına karşı sorumludurlar.
 10. Öğreticiler grup çalışmalarına mutlaka katılmak zorundadırlar.
 11. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, ana tüzük, iç yönetmelik ve Halk Oyunları Grup Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 10.

Mevcut Öğretici Seçimi:

 1. Halk Oyunları Grup Başkanı her yıl mevcut öğreticileri, o dönem görev alsın ya da almasın Yönetim Kuruluna sunar.
 2. Öğreticiler; öğretici statüsüne sahip Folklor Kurumu üyeleri, ya da daha önce Folklor Kurumunda öğreticilik yapmış elemanlar arasından seçilir. Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.

Madde 11.
Yeni Öğretici Seçimi:

 1. Eğer öğretici; grupta programı olduğu halde, çalışmalara en az bir dönem devam etmemiş ya da devam etmeyecek ise, durumunu yazılı olarak Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 2. Eski öğretici; yeni öğreticiyi daha önce aynı konuda yardımcı öğreticilik yapmış ve bitirmiş üyeler arasından veya bu konuda yeterli olduğuna inandığı birini önerebilir.
 3. Yeni öğreticiler; Halk Oyunları Grup Başkanınca Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 4. Grup Başkanlığı; Folklor Kurumu üyesi olmayan, fakat konusunda uzman, birisini görevlendirmeyi düşünüyorsa, daha önce başka kurum ve kuruluşlarda öğreticilik yapıp yapmadığını araştırır, eski öğreticinin de tavsiyesi ile Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 12.
Yardımcı Öğreticiler;

 1. Öğretici tarafından stajyer öğreticiler arasından seçilir. Grup Başkanlığının kabulü, Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.
 2. Yardımcı öğretici, Folklor Kurumu üyeleri içinden en az iki yıl stajyer öğreticilik yapmış ve onaylanmış olanlardan seçilir.
 3. Yardımcı öğretici, öğretici denetimi olmadan grup çalışmalarını yönetemez ve öğretici yetkilerine sahip olamaz.
 4. Eğer öğretici Folklor Kurumu dışından olacak ve yeni bir ders çalışması başlayacak ise yardımcı öğretici, öğreticinin tavsiyesi, Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur.
 5. Ancak; ikinci yıl yardımcı öğretici mutlaka Folklor Kurumu üyeleri içinden olmalıdır.
 6. Yardımcı öğreticiler; grup çalışmalarına devam etmek ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda yardımcı öğretici, öğreticinin bilgisi dâhilinde çalışmayı yürütür. Aday fazlalığında öğreticinin tercihi kabul edilir. Son karar Grup Başkanlığınındır.

Madde 13.
Stajyer Öğreticiler;

Folklor Kurumunun en az iki yıllık üyeleri arasından öğreticinin tavsiyesi, Halk Oyunları Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onayladıktan sonra göreve başlar. Eğitim süresi iki yıldır.

Madde 14.
Folklor Kurumunda Öğreticilik Aşaması:

 1. Önce bir yıllık kurs dönemini bitirir.
 2. Grupta bir yıl stajyerlik yapar.
 3. Stajyerlik sonucunda Derleme-Araştırma ve Arşiv Müdürlüğünce istenen derleme çalışmalarından geçerli not alır.
 4. Grupta bir yıl üye eleman olarak görev yapar.
 5. Öğretici tarafından stajyer öğretici olarak seçilir, Halk Oyunları Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu onaylar.
 6. İki yıl stajyer öğreticilik yapar.
 7. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olup Halk Oyunları Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 8. Öğretici tarafından yardımcı öğretici olarak seçilir, Halk Oyunları Grup Başkalığı aracılığı ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 9. İki yıl yardımcı öğreticilik yapar.
 10. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olursa, Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 15.
Stajyer öğreticilik ve yardımcı öğreticilik sonucunda başarılı olamayanlar tekrar öğreticilik eğitimlerine, öğreticinin izni ile devam edebilirler.

Madde 16.
Öğretici ve yardımcı öğretici unvanları hiçbir suretle geri alınamaz.

Madde 17.
Öğreticisi olmayan ders o dönem kaldırılır.

Madde 18.
Bir sene gruba devam eden ve başarılı olamayan okul mezunu elemanlar, ikinci defa aynı branştaki grup çalışmalarına stajyerliğini tamamlamak için başvuramazlar.

Madde 19.
Grup çalışmaları 3’er aylık 4 dönem halinde yürütülür. Yönetim Kurulunun aksi bir kararı olmadıkça çalışmalar Cumartesi günleri yapılır. Başkan Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve olur almak kaydı ile çalışma saatlerini düzenler.

Madde 20.
Elemanlar; bütün çalışma ve derslere devam etmek zorundadırlar. Bir dönem süresince, mazeretsiz olarak arka arkaya ve aralıklı olarak 3 çalışmaya katılmazlar ise dönem sonuna kadar çalışmalara katılamazlar.
Yeni dönem de çalışmalara katılabilmek için Halk Oyunları Grup Başkanlığına başvuru dilekçesi vermek zorundadırlar. Son karar Grup Başkanınındır.
Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Grup Başkanlığına yazılı mazeret dilekçesi vermeleri gerekir.
İlk derse katıldığı halde sonraki derslere Grup Başkanlığının izni olmaksızın katılmayanlar o gün yok sayılır.
İlk derse geç kalanlar ikinci derse Grup Başkanının izni ile girebilir. 2 kez geç kalanlar 1 gün yok sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler Halk Oyunları Grup Başkanlığı tarafından uyarılırlar, aynı uygulamaya devam ederler ise dönem sonuna kadar çalışmalardan men cezası alırlar.
Zil çaldıktan sonra öğretici derse girmiş ise veya yoklama tamamlanmış ise elemanlar derse giremez. Devamsızlık mazereti uygun görüldüğünde veya hastalık hali rapor ile tasdik edildiğinde çalışmalara devamına Grup Başkanı karar verir.
Grup çalışma disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan, aidatlarını zamanında ödemeyen elemanlara Halk Oyunları Grup Başkanlığı’nca yazılı ya da sözlü olarak ihtar cezası verilebilir.
Davranışlarda ısrar edilmesi halinde ana tüzüğün disiplin ile ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 21.
Bir elemanının stajyerliğini tamamlayıp sertifika alabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir.

 1. 18 ay içerisinde, 4 dönem ( 12 ay ) çalışmalara devam etmiş olması,
 2. Ana tüzük ve İç Tüzük disiplin kurallarına uyması,
 3. Halk Oyunları Grup Başkanlığının düzenlediği etkinliklerde başarılı bir şekilde yer alması,
 4. Derleme çalışmasından geçer not alması gerekmektedir.

Madde 22.
Gruptaki her eleman için Halk Oyunları Grup Başkanlığı tarafından bir sicil fişi tutulur. Elemanların disiplin, devam ve teknik durumları bu fişlere işlenir. Bu fişler dönem sonunda Derleme -Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne iletilir.

Madde 23.     
Grup Başkanlığı çalışma programı, sınav sonuçları, iptal duyuruları, gösteri ve seyahat kadroları ilânı dışında hiçbir bülten, anket, davetiye, gazete, broşür, süreli ya da süresiz yayın yapamaz. Kurumun tüm basım ve yayım işleri Basın Yayın Müdürlüğüne aittir. Halk Oyunları Grup Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra istekler ilgili müdürlüğe iletilir.

Madde 24.
Grupta 4 dönem çalışmalara katılıp, sertifika almaya hak kazanan elemanlar Halk Oyunları Grup Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile sertifika alır ve dernek üyesi olurlar.
Okuldan mezun olamayan eleman grup çalışmasına katılamaz.
Okuldan mezun olmadan gruba katılabilmek için konservatuar mezunu ya da öğreticisi olmak gerekir.
Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde gerekli araştırmalar yapılarak Grup Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile dışarıdan yetişmiş elaman alınabilir. Bunlar Halk Oyunları Okulundan yeni mezun olmuş gibi kabul edilir.
Dışarıdan öğretici ya da yardımcı öğretici olarak grupta görev almak için; Halk Oyunları Grup Başkanının isteği ve Yönetim Kurulunun onayı ile grup çalışmasına stajyer eleman olarak katılabilirler.

Madde 25.
Dernek üyesi olup grup çalışmalarından uzun süre ayrı kalanlar tekrar grup çalışmalarına katılmak isterlerse, Halk Oyunları Grup Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Grup Başkanı Yönetim Kurulunun onayını alarak bu kişileri çalışmalara alabilir.

Madde 26.
Grup elemanlarının ders içi sorunları ders öğreticisi tarafından, Kurum içi sorunları ise Grup Başkanı tarafından çözümlenir. Grup Başkanı 15 gün içerisinde sorunu çözemez ise ilgili eleman bir üst kurula başvurabilir.
Hiç bir oyuncu grupla ilgili sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Sorun Halk Oyunları Grup Başkanı veya kadro ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 27.

Grup kadrosunda bulunan elemanlar Yönetim Kurulunun izni olmadan hiçbir şekilde başka bir kuruluşta faaliyette bulunamazlar. Faaliyette bulunduğu tespit edilen elemanlarla ilgili olarak; Yönetim Kurulunca, Halk Oyunları Grup Başkanının da görüşü alınıp Ana Tüzük ve İç Tüzüğün gerekli maddeleri uygulanır.

Madde 28.
Grup kadrosunda bulunan elemanlara çalışma prensiplerine veya şartlarına uygun hareket etmemeleri halinde aşağıdaki ceza sistemi uygulanır.

 1. İhtar: Etkinliklerde ve çalışmalarda düzenin aksamasına sebebiyet verenlere Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından verilen ve siciline işlenecek olan cezadır.
 2. İhtarı gerektiren suçlarda diretenlere veya daha ağır suç işleyenlere, ayrıca 3 ihtar cezası alanlara bir gösteriden men cezası Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından verilir.
 3. Grup çalışmalarını engelleyici faaliyette bulunanlara, Grup Başkanına, idari ve teknik kadrosuna itaatsizlik edenlere, ayrıca 2 defa gösteriden men cezası alanlara, Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından en fazla 4 hafta olmak şartı ile kadrodan geçici çıkarma cezası verilir.
 4. Kadrodan çıkarma cezası; Ana Tüzük 36-37-38-39-40’cı maddelerine bağlı olarak uygulanır. Halk Oyunları Grup Başkanı gerekçesi ile birlikte kadrodan çıkarma cezasını, Disiplin Kuruluna havale edilmek üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 29.
Gösterilere çıkacak kadroyu yapma yetkisi Halk Oyunları Grup Başkanınındır. Yalnız İstanbul dışı ve Yurtdışı seyahatler ile festivallerin kadrosu Grup Başkanının da katılacağı Yönetim Kurulu toplantısında hazırlanır. Mevcut kadro arasından Grup Başkanı bilgilendirme yapar, bu bilgilendirme ışığında Yönetim Kurulu listeyi onaylar.

Madde 30.
Önemine göre gerekli görülen gösterilere Yönetim Kurulu bir kafile başkanı atar. Kafile başkanı idari ve mali işlerden sorumlu ve yetkilidir. Teknik hususlara karışmaz. Yönetim Kurulu kafile başkanı seçmediği takdirde Genel Sekreter doğrudan kafile başkanı olur. Halk Oyunları Grup Başkanı ya da onun görevlendirdiği bir yardımcısı gösterinin teknik sorumlusudur.

Madde 31.
HALK OYUNLARI GRUP BAŞKANLIĞI’NIN YAZIŞMA ESASLARI

 1. Halk Oyunları Grup Başkanlığı, Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Halk Oyunları Grup Başkanlığı, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Grup Başkanlığı yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler müdürlükçe tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Halk Oyunları Grup Başkanlığı yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Halk Oyunları Grup Başkanlığı yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.
 7. Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk Grup Başkanına aittir.

Madde 32.
Halk Oyunları Grup Başkanlığı kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri
 2. Gelir – Gider defteri
 3. Gelen – Giden evrak defteri
 4. Karar defteri ve kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler.

Madde 33.
Halk Oyunları Grup Başkanı çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 34.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye, Kemal ŞULEKOLU
Üye, Şevki AKSOY
Üye, Selma ÇOPUR
Üye, Birol ÖLMEZ
Üye, Filiz REÇBER
Üye, Deniz SARIÇAYIR

Halk Oyunları Grup Başkanlığı İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım.
Süleyman KORKMAZ
TFK  Halk Oyunları Grup Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!