HALK MÜZİĞİ GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

594

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER
Halk Müziği Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan icra gruplarımızdandır.

Amacı;                                                                                                                             Türk halk müziğinin otantik haline uygun öğretimi, icrası, araştırmaları yönünde çalışmalar yaparak halk müziğini genç nesillere ve dünyaya tanıtır.
Halk Müziği Grup Başkanlığı; halk müziğinde olabildiğince orijinal, notaya bağlı, otantik eserleri esas alarak programlar yapar.
Grup çalışmaları; Halk Müziği Grup Başkanı ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Madde 2.
Halk Müziği Grup Başkanı; Folklor Kurumunun asıl üyeleri arasından Genel Sekreterin teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
Atama kararı kendisine tebliğ edildiği anda göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul etmez ise bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.
Görevi kabul etmesi halinde; atama tarihinden itibaren 15 gün içinde:

 1. Yıllık ana programını,
 2. Çalışma programını,
 3. Alt yapısını içeren “Faaliyet Raporu“ nu Yönetim Kuruluna sunar.

Halk Müziği Grup Başkanlığı İç Tüzüğünün ön gördüğü hususları kapsayacak şekilde sunulan faaliyet raporu Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.Yönetim Kurulu bu faaliyet raporunu onaylamaz, yetersiz görürse, yeni faaliyet raporunun hazırlanması için 1 hafta daha süre verir. Bu faaliyet raporu da onaylanmaz ise atama iptal edilir.
Halk Müziği Grup Başkanının görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Halk Müziği Grup Başkanının görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 3.
HALK MÜZİĞİ GRUP BAŞKANININ GÖREVLERİ

 1. Halk Müziği Grup Başkanı; yardımcıları ile birlikte yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, gün ve saatlerini kendisi kararlaştırır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Alınacak karar, Halk Müziği Grup Başkanlığı karar defterine yazılır.
 2. Halk Müziği Grup Başkanı kendisi ve başkanlığı ile ilgili herhangi bir Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 3. Halk Müziği Grup Başkanı kendi çalışma alanları içinde Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından Grup Başkanı sorumludur.
 4. Halk Müziği Grup başkanı; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilave ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 5. Halk Müziği Grup Başkanı; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak görev alanı net olmayan konularda sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 6. Görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düşüldüğünde, yapılacak etkinliğin çalışmasına başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurulması zorunludur. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 7. Halk Müziği Grup Başkanı göreve geldiğinde, teslim aldığı demirbaş ve dokümantasyon envanterini kontrol eder ve Yönetim Kuruluna sunar.
 8. Halk Müziği Grup Başkanı; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 9. Halk Müziği Grup Başkanı; Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Grup Başkanı, gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların, kullanımı Grup Başkanına ait olanların üçüncü şahıslara verilebilmesi Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.
 10. Yapılacak Tüm Faaliyetler ve mali durum;
 • Aylık rapor,
 • Her faaliyet için rapor,
 • Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 1. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara doğrudan Halk Müziği Grup Başkanı katılır. Ancak önemli bir mazereti olursa vekilini ya da bir yardımcısını görevlendirir.
 2. Grup Başkanlığının çalışmaları esnasında teknik yönden Grup Başkanına müdahale edilmez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel Sekreter ve görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu oldukları için Grup Başkanının faaliyetlerini takip edip araştırırlar.
 3. Halk Müziği Grup Başkanı; yapmayı planladığı her türlü faaliyeti önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip onay almak zorundadır. Ayrıca faaliyet bitiminde sonuçları yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
  1. Halk Müziği Grup Başkanı; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak amacı içinde olmalıdır. Grup Başkanı her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.
  2. Ücretli ya da davetiyeli yapılacak her türlü faaliyetlerin davetiye veya biletleri Genel Muhasibin sorumluluğu ve başkanlığında gerekli görülen icra organı kanalı ile satılır ya da dağıtılır.
  3. Halk Müziği Grup başkanı; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
  4. Halk Müziği Grup Başkanı; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman üzerine kayıtlı demirbaşları Genel Sekretere, avans hesabını Genel Muhasibe vermek zorundadır.

Madde 4.
Halk Müziği Grup Başkanlığının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak Grup Başkanlığının çalışmalarını hızlandırmak ve sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacı ile Yönetim Kurulunun bir üyesini Grup Başkanlığından sorumlu olarak görevlendirebilir. Bu yapılmaz ise sorumluluk Genel Sekreterindir.

Madde 5.
HALK MÜZİĞİ GRUP BAŞKANLIĞININ İÇYAPISI:
Halk Müziği Grup Başkanı çalışmasını sürdürebilmek için kendisine Folklor Kurumu üyeleri arasından en az 2, en fazla 4 yardımcı seçer. Gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan ya da üyeliğe hak kazanmayan kişilerden en fazla 4 görevli daha seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunar.Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Halk Müziği Grup Başkanı, kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Halk Müziği Grup Başkanı;

 1. Vekil grup başkan yardımcısı,
 2. Muhaseben sorumlu grup başkan yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu grup başkan yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu grup başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

Yardımcılar ve görevliler kendilerine verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdür.
Halk Müziği Grup Başkanı; görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yardımcılar ve görevliler kendilerine verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Görevli: Grup Başkanı ve yardımcıların dışındaki konu uzmanıdır.

Madde 6.
Hiçbir yardımcı ve görevli icra organı dâhilindeki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun Halk Müziği Grup Başkanı ile ilgiliyse Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 7.
Grup çalışmaları; Grup Başkanı ve yardımcıları tarafından yürütülür. Halk Müziği Grup Başkanı, öğretici ve yardımcı öğretici kadrosunu, ana raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.

Madde 8.
Öğretici seçimi Halk Müziği Grup Başkanına, yardımcı öğretici seçimi, öğreticiye aittir. Son karar Yönetim Kurulunundur. Yardımcı öğreticiler üyeler arasından seçilir.

Madde 9.
Yardımcılar:

 1. Eleman salon yoklamaları ve devam takibi,
 2. Gösteri notlarının asıl kayıtlara geçirilmesi,
 3. Disiplin işleri,
 4. Hesap ve harcamalar,
 5. Evrak dosyalama, arşivleme ve bunlara paralel günlük işler ile başkanın kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yoklamalar ve duyurular hariç başkanın onayı ve bilgisi dışında ders saatlerinde derse giremez, öğreticilere ve çalışma salonu içerisindeki elemanlara müdahale edemezler.

Disiplin İşleri: Bu görevle yükümlü yardımcılar, elemanların okul içi, ders içi, okul çevresi, lokal ve genel merkez içindeki davranışlarını kontrol ve disipline etmekle, okul, dershane, soyunma ya da prova odaları, ortak mekânları temiz ve düzenli tutmak ve demirbaş eşyaları korumak ile görevlidirler.

Madde 10.
Elemanların folklor konusuna ve Folklor Kurumuna intibaklarını sağlamak için, çalışma programında belirlenen ders saatlerinin dışında, gerekli toplumsal ve sosyal çalışmalar, Sosyal İlişkiler Müdürlüğü denetiminde yapılır. Bunların amaç, konu, yer ve tarihleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 11.
Öğreticiler:

 1. Halk Müziği Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler.
 2. Elemanlarla, belli bir sınır içerisinde bilgi alışverişinde bulunarak noksansız yetişmelerini sağlarlar.
 3. Halk Müziği Grup Başkanının öğreticilerle yapacağı toplantılara katılır ve alınan kararlar doğrultusunda dersleri yürütürler.
 4. Elemanlar hakkında Grup Başkanından ödüllendirme veya ceza talep edebilir, dersin huzurunu bozan öğrenciyi o dersten dışarı çıkarabilir. Tekrarı halinde, Grup Başkanlığınca gerekli cezai işlem yapılır.
 5. Derslere mazeretsiz devam etmeyen öğretici ve yardımcıları için Halk Müziği Grup Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna cezai işlem teklif edilebilir.
 6. Grup Başkanlığının belirlediği prensiplere uymayanlar veya içkili (keyif verici madde kullanmış olanlar) olanlar asla çalışmalara giremezler.
 7. Derse gelemeyecek olan öğretici, durumunu bir gün evvel Halk Müziği Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 8. Öğreticiler; yardımcılarından sorumludurlar.
 9. Öğreticiler; Halk Müziği Grup Başkanına karşı sorumludurlar.
 10. Öğreticiler; grup çalışmalarına mutlaka katılmak zorundadırlar.
 11. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, ana tüzük, iç Tüzük ve Grup Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Halk Müziği Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.

Madde 12.
Mevcut Öğretici Seçimi:

 1. Grup Başkanı her yıl mevcut öğreticileri, o dönem görev alsın ya da almasın Yönetim Kuruluna sunar.
 2. Öğreticiler; öğretici statüsüne sahip Folklor Kurumu üyeleri, ya da daha önce Folklor Kurumunda öğreticilik yapmış elemanlar arasından seçilir. Yönetim Kurulu onayı ile göreve başlar.

Madde 13.
Yeni Öğretici Seçimi:         

 1. Eğer öğretici; grup da programı olduğu halde, çalışmalara en az bir dönem devam etmemiş ya da devam etmeyecek ise, durumunu yazılı olarak Halk Müziği Grup Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 2. Eski öğretici; yeni öğreticiyi daha önce aynı konuda yardımcı öğreticilik yapmış ve bitirmiş üyeler arasından veya bu konuda yeterli olduğuna inandığı birini önerebilir.
 3. Yeni öğreticiler; Halk Müziği Grup Başkanınca Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 4. Grup Başkanlığı; Folklor Kurumu üyesi olmayan, fakat konusunda uzman, daha önce başka kurum ve kuruluşlarda öğreticilik yapmış kişilerden, eski öğreticinin tavsiyesi, Halk Müziği Grup Başkanının oluru ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 14.
Yardımcı Öğreticiler:

 1. Öğretici tarafından stajyer öğreticiler arasından seçilir. Halk Müziği Grup Başkanlığının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar.
 2. Yardımcı öğretici; Folklor Kurumu üyeleri içinden en az iki yıl stajyer öğreticilik yapmış ve onaylanmış olanlardan seçilir.
 3. Yardımcı öğreticiler; öğretici denetimi olmadan grup çalışmalarını yönetemezler, öğretici yetkilerine sahip olamazlar. Grup çalışmalarına devam etme ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler.
 4. Eğer öğretici Folklor Kurumu dışından olacak ve yeni bir ders çalışması başlayacak ise yardımcı öğretici, öğreticinin tavsiyesi, Halk Müziği Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur.
 5. Öğreticiler; mazeretsiz toplantılara katılmamaları, kendilerine ait derse gelmemeleri, Ana Tüzük, İç Tüzük ve Halk Müziği Grup Başkanlığı çalışma ilkeleri ve disiplinine uymamaları halinde veya teknik yetersizlik gibi durumlarda Grup Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğreticilikten men edilirler.
 6. Yardımcı öğreticiler; grup çalışmalarına devam etmek ve tüm disiplin kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Öğreticinin bulunmadığı zamanlarda yardımcı öğretici, öğreticinin bilgisi dâhilinde çalışmayı yürütür. Aday fazlalığında öğreticinin tercihi kabul edilir. Son karar Halk Müziği Grup Başkanlığınındır.

Madde 15.
Stajyer Öğreticiler:

Folklor Kurumunun en az iki yıllık üyeleri arasından öğreticinin tavsiyesi Halk Müziği Grup Başkanının onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu onayladıktan sonra göreve başlar. Eğitim süresi iki yıldır.

Madde 16.
Folklor Kurumunda Öğreticilik Aşaması:

 1. Önce bir yıllık kurs dönemini bitirir.
 2. Grupta bir yıl stajyerlik yapar.
 3. Stajyerlik sonucunda Derleme-Araştırma ve Arşiv Müdürlüğünce istenen derleme çalışmalarından geçerli not alır.
 4. Grupta bir yıl, üye eleman olarak görev yapar.
 5. Öğretici tarafından stajyer öğretici olarak seçilir, Halk Müziği Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu onaylar.
 6. İki yıl stajyer öğreticilik yapar.
 7. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olup Halk Müziği Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 8. Öğretici tarafından yardımcı öğretici olarak seçilir, Halk Müziği Grup Başkalığı aracılığı ile Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 9. İki yıl yardımcı öğreticilik yapar.
 10. Gerekli sınav ve ödevlerden başarılı olup Halk Müziği Grup Başkanının kabulü ile Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 17.     
Stajyer öğreticilik ve yardımcı öğreticilik sonucunda başarılı olamayanlar tekrar öğreticilik eğitimlerine, öğreticinin izni ile devam edebilirler.

Madde 18.     
Öğretici ve yardımcı öğretici unvanları hiçbir suretle geri alınamaz.

Madde 19.
Öğreticisi olmayan ders o dönem kaldırılır.

Madde 20.
Bir sene halk müziği grubuna devam eden ve başarılı olamayan kurs mezunu elemanlar, ikinci defa aynı branştaki grup çalışmalarına stajyerliğini tamamlamak için başvuramazlar.

Madde 21.                                                                                                      Elemanlar; bütün çalışma ve derslere devam etmek zorundadırlar. Bir dönem süresince, mazeretsiz olarak arka arkaya aralıksız üç ve aralıklı beş kez devam etmezler ise sezon sonuna kadar derslere devamdan men edilirler.
Yeni dönem de çalışmalara katılabilmek için Halk Müziği Grup Başkanlığına başvuru dilekçesi vermek zorundadırlar. Son karar ilgili Grup Başkanınındır.
Çalışmalara katılamayacakları günler izinli sayılabilmeleri için Halk Müziği Grup Başkanlığına yazılı mazeret dilekçesi vermeleri gerekir.
İlk derse katıldığı halde sonraki derslere Halk Müziği Grup Başkanlığının izni olmaksızın katılmayanlar o gün yok sayılır.
İlk derse geç kalanlar ikinci derse başkanın izni ile girebilir. 2 kez geç kalanlar 1 gün yok sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler Halk Müziği Grup Başkanlığı tarafından uyarılırlar, aynı uygulamaya devam ederler ise dönem sonuna kadar çalışmalardan men cezası alırlar.
Zil çaldıktan sonra öğretici derse girmiş ise veya yoklama tamamlanmış ise elemanlar derse giremez.
Devamsızlık mazereti uygun görüldüğünde veya hastalık hali rapor ile tasdik edildiğinde çalışmalara devamına Halk Müziği Grup Başkanı karar verir. Her ne surette olursa olsun içkili ve keyif verici madde kullanmış olanlar çalışma yerine ve çalışmalara girilemezler.
Grup çalışma disiplinine uymayan, çevresi ile uyumsuzluk gösteren, derslerde ciddi olmayan, idari ve teknik kadroya saygılı davranmayan, aidatlarını zamanında ödemeyen elemanlara Halk Müziği Grup Başkanlığınca yazılı ya da sözlü olarak ihtar cezası verilebilir. Davranışlarda ısrar edilmesi halinde Ana Tüzüğün disiplinle ilgili maddeleri uygulanır.
Halk Müziği Grup elemanları [üyeler, stajyerler ve alanında yeterli görülüp grup çalışmasına alınmış olanlar] içinden, aynı amaç ve konulu bir başka derneklere devam etmek isterler ise, Grup Başkanlığının görüş ve izni ve Yönetim Kurulunun onayı ile faaliyetini sürdürebilirler. Ancak; bu bağlamda grup çalışmalarını veya ek çalışmalarını hiçbir şekilde aksatmamaları, aksatma durumunda Grup Başkanının yetkisi ile önce ikaz, devam etmesi durumunda grup çalışmalarından men edilirler.

Madde 22.
Bir elemanının stajyerliğini tamamlayıp sertifika alabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir.

 1. 18 ay içerisinde, 4 dönem ( 12 ay ) çalışmalara devam etmiş olması,
 2. Ana tüzük ve İç Tüzük disiplin kurallarına uyması,
 3. Halk Müziği Grup Başkanlığının düzenlediği etkinliklerde başarılı bir şekilde yer alması,
 4. Grup çalışmalarının sonunda Grup Başkanlığınca oluşturulacak 3 kişilik bir komisyonun tespit edeceği (yıl içinde çalışılan parçalardan) 4-5 parça içinde icra yapması ve olumlu not alması,

Madde 23.
Gruptaki her eleman için Halk Müziği Grup Başkanlığı tarafından bir sicil fişi tutulur. Elemanların disiplin, devam ve teknik durumları bu fişlere işlenir. Bu fişler dönem sonunda Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne iletilir.

Madde 24.
Halk Müziği Grup Başkanlığı periyodik çalışma programları dışındaki her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler için önerilerini, Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Organizasyon bu müdürlük tarafından yürütülür.

Madde 25.
Halk Müziği Grup Başkanlığı; çalışma programı, sınav sonuçları, iptal duyuruları, gösteri ve seyahat kadroları ilânı vb. dışında hiçbir bülten, anket, davetiye, gazete, broşür, süreli ya da süresiz yayın yapamazlar. Kurumun tüm basım ve yayım işleri Basın Yayın Müdürlüğüne aittir. Halk Müziği Grup Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra istekler ilgili müdürlüğe iletilir.

Madde 26.
Grupta 3 [ bir yıl kurs, bir yıl staj, bir yıl grup ] dönemi dolduran aday üye olma hakkını kazanır. Ancak; adayın Folklor Kurumuna uyum sağlayacak kapasite ve karakterde olup olmadığı araştırılır ve Halk Müziği Grup Başkanının onay ve tavsiyesi ile Yönetim Kuruluna sunulur. Sertifika almaya hak kazanan elemanlar Grup Başkanının önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile sertifika alır ve dernek üyesi olurlar.

Madde 27.
Halk Müziği Kursundan mezun olamayan eleman grup çalışmasına katılamaz. Halk Müziği Kursundan mezun olmadan gruba katılabilmek için konservatuar mezunu ya da öğreticisi olmak gerekir.
Dernek üyesi olup grup çalışmalarından uzun süre ayrı kalanlar tekrar grup çalışmalarına katılmak isterlerse, Halk Müziği Grup Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Grup Başkanı Yönetim Kurulunun onayını alarak bu kişileri çalışmalara alabilir.

Madde 28.                                                                                                    Grup elemanlarının ders içi sorunları ders öğreticisi tarafından, Kurum içi sorunları ise Halk Müziği Grup Başkanı tarafından çözümlenir. Grup Başkanı 15 gün içerisinde sorunu çözemez ise ilgili eleman bir üst kurula başvurabilir.
Hiç bir eleman grupla ilgili sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Sorun Grup Başkanı ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 29.
Halk Müziği Grubu Öğretim Programı Dört Bölümden Oluşur:

 1. Solfej; Halk müziği kursunu tamamlayıp temel müzik kurallarını öğrenen grup elemanlarının tümü bu eğitimlerini daha ileri bir seviyede devam ettirirler. Nota okuma, nota yazma vb. gibi çalışmalar yapılır.
 2. Repertuar Eğitimi; Halk müziğinin sözlü ve sözsüz eserlerinin en iyi şekilde icra edilmesi sağlanmaya çalışılır. Nüans, yorum, yöresel tavır konusunda tüm grup elemanlarının yeteneklerini artırarak, korist ve solist eleman yetiştirilmeye çalışılır. Ayrıca yıl içi ve yıl sonu konserleri için repertuar sorumlu hocası yönetimi ve direktifi altında gerekli repertuarın hazırlanması sağlanır.
 3. Folklor ve Halk Müziği Nazariyatı; Türk halk müziği ve folklorun diğer alanları ile ilgili teorik bilgilerin, uzmanların öğreticiliğinde tüm elemanlara aktarılması sağlanır.
 4. Enstrüman Eğitimi; İhtiyaca ve müracaata göre Halk Müziği Grup Başkanının atayacağı bir öğretici tarafından sürdürülen, genel olarak halk müziği sazlarının pratik eğitimidir.

Öğretim sistemi, bir periyotluk dönemi kapsayacak şekilde öğretici tarafından Grup Başkanına verilir. Program onay aldıktan sonra uygulamaya geçilir.

Madde 30.
Halk Müziği Kursu mezunlarının grup çalışmalarına katılabilmesi için gruba katılma sınavında başarılı not almaları gerekmektedir.
Sınav kurulu; Halk Müziği Grup Başkanı, mevcut uzman öğretici kadrosu ve Yönetim Kurulunun atayacağı bir kişiden oluşur.

Madde 31.
Halk Müziği Kursu mezunu olmayan, yetenekli ya da kendini Kurum dışı başka birimlerde eğitmiş, yetişmiş elemanlar için gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu onayı ile teknik sınav açılır. Bu sınavda başarılı olanlar Halk Müziği Kursu mezunu olma şartı aranmaksızın Halk Müziği Grup elemanı olarak kabul edilirler.

Madde 32.                                                                                                    Grup kadrosunda bulunan elemanlara çalışma prensiplerine veya şartlarına uygun hareket etmemeleri halinde aşağıdaki ceza sistemi uygulanır.

 1. İhtar: Etkinliklerde ve çalışmalarda düzenin aksamasına sebebiyet verenlere Halk Müziği Grup Başkanı tarafından verilen ve siciline işlenecek olan cezadır.
 2. İhtarı gerektiren suçlarda diretenlere veya daha ağır suç işleyenlere, ayrıca 3 ihtar cezası alanlara “bir gösteriden men cezası” Halk Müziği Grup Başkanı tarafından verilir.
 3. Grup çalışmalarını engelleyici faaliyette bulunanlara, Halk Müziği Grup Başkanına, idari ve teknik kadrosuna itaatsizlik edenlere ayrıca 2 defa gösteriden men cezası alanlara, Halk Müziği Grup Başkanı tarafından en fazla 4 hafta olmak şartı ile “kadrodan geçici çıkarma cezası” Yönetim Kurulu, gösteriden men ve geçici kadrodan çıkarma cezalarını, başlama tarihini gerekçe göstererek bir defalığına erteleyebilir.
 4. “Kadrodan çıkarma cezası” Ana Tüzük Madde 36-37-38-39-40’a bağlı olarak uygulanır. Halk Müziği Grup Başkanı gerekçesi ile birlikte kadrodan çıkarma cezasını, Disiplin Kuruluna havale edilmek üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 33.                                                                                                    Gösterilere çıkacak kadroyu yapma yetkisi Halk Müziği Grup Başkanınındır.
Repertuar seçimini Halk Müziği Grup Başkanı ve Koro Şefi birlikte hazırlarlar.
Teknik ve icra konularında Koro şefi yetkilidir.
Yalnız İstanbul dışı ve yurtdışı seyahatlerinin, festivallerin kadrosu Halk Müziği Grup Başkanının da katılacağı Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut kadro arasından Grup Başkanının bilgilendirmeleri ışığında Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Madde 34.
HALK MÜZİĞİ GRUP BAŞKANLIĞININ YAZIŞMA ESASLARI:

 1. Halk Müziği Grup Başkanı; Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Grup Başkanlığı, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha Halk Müziği Grup Başkanlığınca dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak olan rapora eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için gelen-giden evrak defteri tutulması zorunludur. Bu defterde giden yazı ile gelen cevap yazısı ilişkilendirilecektir. Grup Başkanlığı yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, telefon, faks vb. gibi bilgiler tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Grup Başkanı, yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek, demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Halk Müziği Grup Başkanı yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirir.
 7. Halk Müziği Grup Başkanı; Yönetim Kurulunun onayı alınmadan, dernek adına hiçbir taahhüt ya da yaptırıma giremez, derneğin hükmü şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapamaz, basın bildirisi hazırlayamaz. Derneği temsilen dernek adına konuk olamaz. Aksi takdirde sorumluluk Halk Müziği Grup Başkanına aittir.

Madde 35.
Halk Müziği Grup Başkanlığı kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri
 2. Gelir – Gider defteri
 3. Gelen – Giden evrak defteri
 4. Karar defteri ve kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdürler.

Madde 36.
Halk Müziği Grup Başkanı çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Kurumda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 37.
Bu İç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu yönetmelik 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Halk Müziği Grup Başkanlığı
İç Tüzüğünü
İmza Karşılığı Elden Aldım.
Abdi TURAL
TFK Halk Müziği Grup Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!