BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

548

Madde 1.
GENEL HÜKÜMLER

Basın Yayın Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir.

Amacı;

 1. Folklor Kurumunun süreli yayın organı olan Folklor-Halk Bilim Dergisini yayımlamak,
 2. Üyesi olduğumuz Basın İlan Kurumu ile olan ilişkileri düzenlemek ve yürütmek,
 3. Kurum ve Halk bilimi ile ilgili kitap, kitapçık, broşür, el ilânı vb. yayınları çıkartmak,
 4. Basın organları ile Kurum lehine ilişkiler kurmak,
 5. Basında çıkan Kurum ile ilgili fotoğraf ve yazıları toplayıp arşivlemek,
 6. Kurumun tüm icra organlarının basın, yayın, reklâm ve ilân işlerini yürütmektir.
 7. Kurumun web sayfası ve sosyal medyada; Kurumun resmi hesaplarındaki haber ve diğer verileri oluşturur.

Madde 2.
Müdür; Folklor Kurumu üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Müdür; Yönetim Kurulundan atanma yazısını aldıktan sonra asaleten göreve atanmış sayılır.
Görevi kabul ediyor ise atama tarihinden itibaren 15 gün içinde yıllık ana programını, çalışma programlarını, çalışma kadrosunu ve yönetmeliğin diğer maddelerinin öngördüğü hususları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak ve onay almak zorundadır. Müdür tarafından sunulan raporu, Yönetim Kurulu ilk toplantısında görüşüp karara bağlar.Rapor onaylanmadığı takdirde müdür gösterilen sebepleri göz önünde tutarak 7 gün içerisinde raporunu yeniler ve tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu bu raporu da yetersiz görürse müdür görevden azledilmiş sayılır.
Müdürün görevi bu raporun onayından sonra resmen başlar.
Müdürün görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Genel kurul sonrasında seçilen Yönetim Kurulu yeni atama yapana kadar görevini devam ettirir.
Müdürün görevi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde, Yönetim Kurulu tarafından asaleten ya da vekâleten yeni bir müdür ataması yapılıncaya kadar görevine devam eder ve yaptırımlardan sorumludur.

Madde 3.                                                                                                                  BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Yurt içindeki folklor kuruluşlarına ve folklorla ilgilenen kişilere, kurum ve kuruluşlara, basın organlarına Folklor Kurumunu tanıtıcı broşür, ilân, resim, bülten vb. gönderir.Yurt dışındaki kuruluşlar ile ilişkiler kurulması konusunda Dış İlişkiler Müdürlüğüne ilgili dokümanları hazırlar.
 2. Folklor Halk Bilim Dergisi Yazı İşleri Müdürünün atanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunur. Kurumun süreli yayın organı olan Folklor-Halk Bilim Dergisi’nin hazırlanması için Folklor Halk Bilim Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü ile birlikte “Dergi Yayın Kurulu”nu oluşturup Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 3. Folklor Kurumunun çalışmalarını yayın organları, internet ve sosyal medya vasıtası ile geniş kitlelere iletir.
 4. Basın arşivini düzenler. ( film, video, dia, kaset, fotoğraf, yazılar vb.) Derleme- Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne iletir.
 5. Folklor Kurumu diğer icra organlarının reklâm, ilân, davetiye, afiş, teksir vb. işlerini organize ederek, basımını sağlar.
 6. Kurum faaliyetlerinde fotoğraf ve video çekme ve dağıtılma yetkisi bu müdürlüğündür. Bu işlevini gerçekleştiremeyeceği zaman izin vererek üye ve elemanlara sınırlı süreli fotoğraf ve video çekme hakkı tanıyabilir.
 7. Folklor Kurumunun iyi yönde propagandasını yapar, yaptırır.
 8. h) Kendisine gelen yayınları düzenler, ( sıralama, tanzim, ciltlettirme, bakım vb.)

Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğüne iletir.

ı)    Kurumun etkinliklerinin tanıtımı için basın bülteni hazırlar ve gönderir.

  1. i) Folklor Halk Bilim Dergisinde yazısı yayınlanmış yazarlarla iletişimi sağlar ve devam ettirir.
 1. Derginin reklâm alma organizasyonunu yapar.
 2. Müdür; yardımcıları ile birlikte, yürüteceği çalışma temposunu, toplantı periyotlarını, sistemini, gün ve saatlerini kendisi kararlaştır ve bilgi için Yönetim Kuruluna sunar. Yapılacak toplantılar maksimum 15 günde bir yapılır. Alınacak karar icra organının karar defterine yazılır.
 3. Müdürün kendisi ve müdürlüğü ile ilgili Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı vardır. Yönetim Kuruluna sunacağı gerekçeli itirazı, Yönetim Kurulunun itiraz tarihinden sonraki ilk toplantısında görüşülür. Yönetim Kurulunun bu defa vereceği karar kesindir.
 4. Müdür; kendi çalışma alanları içinde, Yönetim Kurulunun onayını alarak geçici çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu komisyonun çalışmalarından ve sonuçlarından müdür sorumludur.
 5. Müdür; yardımcısı veya görevli kadrosunda yapacağı ilâve ve çıkarma teklifleri ile raporda bulunmayan etkinlikler için hazırlayacağı ek raporu Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır.
 6. Müdür; gerek gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde diğer icra organları ile işbirliği yapabilir. Ancak, görev alanı net olmayan konularda, sorumlu icra organına Yönetim Kurulu karar verir.
 7. Müdür; yetki ve görev alanları konusunda diğer icra organları ile uyuşmazlığa düştüğünde, çalışmaya başlamadan önce Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir.
 8. Diğer icra organları ile yapılacak toplantılara bizzat müdür katılır. Ancak önemli
  bir mazereti olursa vekilini veya bir yardımcısını görevlendirir. Bu durumda müdürlükle ilgili toplantıda alınan kararlardan yardımcısı sorumludur.
 9. Göreve gelen Müdür, teslim aldığı demirbaş ve dokümantasyon envanterini kontrol eder ve Yönetim Kuruluna iletir.
 10. Müdürlük; Yönetim Kurulu onayı olmaksızın demirbaş satın alamaz. Gerekli gördüğü demirbaşları Genel Sekreterden zimmetli olarak alır ve kullanır. Görev süresi sona erdiğinde üzerine kayıtlı demirbaşları aldığı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Derneğe ait demirbaşların kullanımı ve müdürlüğe ait olanlarının, üçüncü şahıslara verilebilmesini Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 11. Müdür; çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını Genel Sekretere, mali raporları Genel Muhasibe verir.
 12. Müdürlüğün çalışmaları esnasında, müdüre teknik yönden müdahale edilemez. Ancak o faaliyetin bitiminde, Yönetim Kurulu gerek görürse uyarıda bulunabilir. Genel sekreter ve görevli Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu oldukları için müdürün faaliyetlerini takip edip araştırırlar.
 13. Yapılacak Tüm Faaliyetler ve Mali Durum:
  1. Aylık rapor,
  2. Her faaliyet için rapor,
  3. Faaliyet sonuç raporu şeklinde belirtilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 14. Müdürlüğün yapmayı planladığı her türlü faaliyeti, önceden Yönetim Kuruluna yazı ile bildirip, onay alır. Ayrıca müdür, faaliyet bitiminde sonuçları (mali durum ile birlikte) yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 15. aa) Müdür; yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetler için mali kaynak yaratmak

amacı içinde olmalıdır. Her türlü harcama için Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar doğrultusunda avans sistemi ile çalışabilir. Her şekilde fatura ve diğer resmi evrakı Genel Muhasibe zamanında teslim etmek zorundadır.

 1. Müdür; üçer aylık dönemler halinde yaptığı faaliyetler ile ilgili bir raporu Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 2. Müdür; her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldığı zaman, üzerine kayıtlı demirbaşları ve tutmakla zorunlu olduğu defterleri Genel Sekretere, avans hesabını da Genel Muhasibe vermek zorundadır.
 3. Müdürlük basılacak ve dağıtılacak her çeşit matbuat için Yönetim Kurulunun onayını alır.
 4. Bölümlerin talebi ve Yönetim Kurulunun onayı ile tüm bölümlerin basım, yayın ve reklâm işlerini yapmak Basın Yayın Müdürlüğünün görevidir.
 5. Derginin dağıtımı, satışı ve abonelik uygulaması Basın Yayın Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Derginin satış fiyatı Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edilir.
 6. Takvim, rozet vb. gibi özendirme amaçlı çalışmalar yapar ve dağıtımlarını sağlar.

Madde 4.
Davetiye basımı, Basın Yayın Müdürlüğünün görevidir. Dağıtım işi Genel Muhasibin sorumluluğu ve direktifi altında görev verilen kişiler ve icra organlarınca yapılır.

Madde 5.
Dergi Yayın Kurulu Başkanlığı;

Dergi için gerekli materyallerin toplanması, konuların tespiti, röportajlar, fotoğraflar, bilimsel çalışmalar vb. tüm ön hazırlık çalışmalarını yapmak üzere “Dergi Yayın Kurulu” oluşturur. Tüm bu çalışmalar kurul tarafından hazırlanır.
Bu kurulun başkan ve üyelerinin atanması ya da değiştirilmesi Yönetim Kurulunun kararı ile olur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Dergi Yayın Kurulunun başkan ve üyelerini Kurum üyesi olmayanlar arasından da atayabilir.
Bu kurulun görevi dergiyi baskıya hazır hale getirmektir.
Bu kurul baskı öncesi derginin içeriği ve konuların tümünü Basın Yayın Müdürlüğü vasıtası ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve olur almak zorundadır.

Madde 6.
Bilişim Kolu Başkanlığı;
Amaç maddesinin ( g ) fıkrasında belirtilen “Kurumun web sayfası ve sosyal medyada Kurumun resmi hesaplarındaki haber ve diğer verileri oluşturur.” maddesini Bilişim Kolu Başkanlığı marifeti ile gerçekleştirir.
Bilişim Kolu Başkanının atanması Basın Yayın Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu Bilişim Kolu Başkanını çalışma süresinde yeterli bulmazsa her zaman görevden alabilir. [ Bk. Bilişim İç Tüzüğü ]

Madde 7.
Müdürlük ile Yönetim Kurulunun ilişkilerini Genel Sekreter yürütür; ancak müdürlüğün çalışmalarını hızlandırmak, küçük sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve Yönetim Kurulunun çalışma zamanını daha iyi kullanabilmesine olanak vermek amacı ile Yönetim Kurulu gerek görürse bir üyesini müdürlükten sorumlu olarak görevlendirebilir. Bunu yapmaz ise sorumluluk ve yetki genel sekreterindir.

Madde 8.
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNÜN İÇYAPISI

Müdür kendisine üyelerden en az 4 en çok 6 sayıda yardımcı ve gerekli olması halinde çalışmalarına yardımcı olması amacı ile Folklor Kurumu üyesi olan veya üyeliğe hak kazanmayan Folklor Kurumu mensubu kişilerden en fazla 4 (DÖRT) görevli daha seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ret ya da değişiklik kararı alabilir.
Müdür; kadrosunun hareket ve davranışlarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Basın Yayın Müdürü, müdür yardımcılarını;

 1. Vekil müdür yardımcısı,
 2. Muhasebeden sorumlu müdür yardımcısı,
 3. Planlama ve Organizasyon Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı,
 4. Bilişim Kolundan sorumlu müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdür görevden almak istediği yardımcısı veya görevlisi ile ilgili gerekçeleri belirterek yaptırımı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yardımcılar ve görevliler müdürün kendilerine verdiği görevi yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Görevliler: Müdür ve yardımcıların dışındaki konu uzmanıdır.

Madde 9.
Hiçbir yardımcı ve görevli, müdürlük dâhilindeki sorunlar konusunda Yönetim Kurulu ile doğrudan ilişki kuramaz. Ancak sorun müdür ile ilgili ise Yönetim Kuruluna başvurabilir.

Madde 10.
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZIŞMA ESASLARI

 1. Müdürlük, Yönetim Kurulundan yetki almadan dış yazışma yapamaz.
 2. Müdürlük, yaptığı dış yazışmaları mutlaka üç nüsha olarak düzenlemelidir. Bir sureti yazışma yapılan adrese gönderilecek, ikinci nüsha müdürlükçe dosyalanıp saklanacak, üçüncü nüsha ise Yönetim Kuruluna sunulacak bilgi yazısına eklenecektir. Yazışmaların yabancı dilde yapılması halinde, çevirilerin ekli olarak sunulması gerekmektedir.
 3. Yazışmalar için mutlaka gelen-giden evrak defteri tutulacak ve bu defterde gönderilen yazı ile gelen cevap yazıları ilişkilendirilecektir. Müdürlük yaptığı her faaliyet sonunda faaliyetler ile ilgili bir rapor yazıp Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.
 4. Yapılan yazışmalar ile ilgili adres, tel, faks vb. iletişim araçları ile ilgili bilgiler müdürlükçe tutulacak bir ana fihristte saklanır.
 5. Müdürlük yazışmalar sırasında kendisine gönderilen belge, bilgi, video, bant, kitap, dia, dergi, fotoğraf gibi dokümanları tutanakla ilgili birime gönderir. Dernek demirbaşı olması gerekenleri de Yönetim Kuruluna bildirerek demirbaş defterine kayıt ettirir.
 6. Müdürlük yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sonucu gerçekleşmesi olası etkinlikler için kabul ya da ret cevabını Yönetim Kurulunun onayını alarak karşı tarafa bildirebilir.

Yönetim Kurulunun onayı alınmadan; dernek adına basın bildirisi dâhil hiçbir taahhüt ya da yaptırıma girilemez, derneğin hükmi şahsiyetini bağlayıcı açıklamalar yapılamaz, dernek adına konuk olunamaz. Aksi takdirde sorumluluk müdüre aittir.

Madde 11.
Müdürlük kendi bünyelerinde;

 1. Demirbaş defteri,
 2. Gelir – Gider defteri,
 3. Gelen – Giden evrak defteri,
 4. Karar defteri,

Dergi abone ve iletişim bilgileri (fihrist) defterini ve kendi bölümleri ile ilgili diğer defterleri tutmakla yükümlüdür.

Madde 12.
Basın Yayın Müdürü çalışmalar dışında haftada 2 yarım gün Folklor Kurumunda mesai yapmak zorundadır. Bu mesainin gün ve saatleri detay programla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Madde 13.
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 17.02.2020 tarih ve 2020/80 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR

Basın Yayın Müdürlüğü  İç Tüzüğünü İmza Karşılığı Elden Aldım.
İlhan TOPALOĞLU
TFK Basın Yayın Müdürü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!